Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 769 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Urban Density Done Right Urban Density Done Right

  Densification is not only about building housing. It is also about creating a good built environment for the people who live, work and spend time in the city. Supplementation is intended to create added value, while at the same time making good use of existing values and qualities.

  112,36 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regional fysisk planering i utveckling - fyra exempel Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel

  Den regionala nivån spelar en viktig roll i en väl fungerade planeringskedja. Boverket vill i inspirationsskriften ”Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel” lyfta vikten av samverkan och dialog för att nå framgång i arbetet samt visa på vilken roll regionerna kan ha i processen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer maj 2017 Boverkets indikatorer maj 2017

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2015 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2015

  Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2015.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kompletterande rapport om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad Kompletterande rapport om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad

  Boverket har i denna rapport utvecklat konsekvensutredningen som gjordes i samband med att Boverket tog fram förslag till reglering av dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation, en så kallad loggbok (Boverkets rapport 2015:46).

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Individuell mätning och debitering Individuell mätning och debitering

  Boverket har på regeringens uppdrag följt upp de tidigare utredningarna om individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Naturens tjänster i staden Naturens tjänster i staden

  Flera kommuner, byggbolag och fastighetsägare arbetar redan i dag med att synliggöra och utveckla ekosystemtjänster. I den här kortskriften intervjuas några aktörer som arbetar med ekosystemtjänster på olika nivåer: regional planering, kommunal planering, byggande och fastighetsförvaltning.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utarbeta vägledning avseende hur kommuner och länsstyrelser i olika skeden av de kommunala planeringsprocesserna ska tillgodose plan- och bygglagens krav på att beakta människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen

  Denna slutredovisning är en sammanställning av det samlade arbete som Boverket genomfört och det material som tagits fram med anledning av regeringens uppdrag. Uppdraget har resulterat i fem nationella workshopar, en vägledning för riksintressemyndigheterna och en vägledning om påtaglig skada i plan-processen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

  Boverket har utvärderat byggnadsnämndernas tillämpning av bestämmelserna om tidsfrister för handläggning av ärenden om förhandsbesked, lov och anmälan.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice