Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 754 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Naturens tjänster i staden Naturens tjänster i staden

  Flera kommuner, byggbolag och fastighetsägare arbetar redan i dag med att synliggöra och utveckla ekosystemtjänster. I den här kortskriften intervjuas några aktörer som arbetar med ekosystemtjänster på olika nivåer: regional planering, kommunal planering, byggande och fastighetsförvaltning.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utarbeta vägledning avseende hur kommuner och länsstyrelser i olika skeden av de kommunala planeringsprocesserna ska tillgodose plan- och bygglagens krav på att beakta människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen

  Denna slutredovisning är en sammanställning av det samlade arbete som Boverket genomfört och det material som tagits fram med anledning av regeringens uppdrag. Uppdraget har resulterat i fem nationella workshopar, en vägledning för riksintressemyndigheterna och en vägledning om påtaglig skada i plan-processen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

  Boverket har utvärderat byggnadsnämndernas tillämpning av bestämmelserna om tidsfrister för handläggning av ärenden om förhandsbesked, lov och anmälan.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler

  Denna rapport beskriver hur investeringsbidraget har fördelats under åren 2005-2016 och visar att det denna period, precis som tidigare, varit ett mycket högt söktryck på bidragsmedlen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Rusta utemiljön vid skola och förskola Rusta utemiljön vid skola och förskola

  Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Ladda ner affischen som beskriver stödet.

 • Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

  Boverket har fått i uppdrag att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av linbaneförordningen. Boverkets rapport innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2016. Under året genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter och några exempel på genomförd verksamhet kan du läsa i årsredovisningen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Allmännytta samt hyreslagstiftning Allmännytta samt hyreslagstiftning

  Rapporten avser att svara på två uppdrag till Boverket. Dels ett ”stående” uppdrag att följa de allmännyttiga bolagen, dels ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet till Boverket för 2016 att följa förändringar i hyreslagstiftningen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • EU och bostadspolitiken 2016 EU och bostadspolitiken 2016

  Bostadsfrågorna seglar upp på flera håll inom EU-samarbetet. I den här rapporten beskriver Boverket hur bostadsfrågorna just nu utvecklas i EU:s olika politikområden.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice