Boverkets publikationer

Tipsa någon om den här sidan.

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 767 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Upphandling och exploateringsavtal Upphandling och exploateringsavtal

  Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatörer att vidta åtgärder utan föregående upphandling. I uppdraget ingick även att överväga lämpliga författningsändringar. Denna rapport utgör Boverkets redovisning av uppdraget.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaderna i Norden 2000-2016 Bostadsmarknaderna i Norden 2000-2016

  En rapport som jämför utvecklingen på bostadsmarknaderna i de nordiska länderna från år 2000 till 2016. Rapporten görs återkommande av Boverket för att jämföra bostadsmarknaderna i de nordiska länderna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

  Regeringen har gett Boverket i uppdrag att bland annat utreda förutsättningarna för ytterligare undantag från krav på bygglov för altaner, solcellspaneler och solfångare samt föreslå en definition av begreppet altan.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att på en övergripande nivå utvärdera vilket genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen enligt 2 kap. 3 § PBL har fått.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Får jag bygga? Får jag bygga?

  Behöver jag söka bygglov? I broschyren får du kortfattad information om vilka åtgärder som kräver bygglov och när du måste göra en anmälan. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • En mer förutsägbar byggprocess En mer förutsägbar byggprocess

  Boverket har haft i uppdrag från regeringen att lämna förslag om en förenklad process för kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Vi föreslår två alternativa lösningar som kan genomföras var och en för sig eller tillsammans.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

  Boverket har fått i uppdrag att utreda tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet. Boverket ska utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I uppdraget ingår även att, vid behov, föreslå lämpliga sanktionsmöjligheter när energihushållningskravet inte uppnås.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Digitala detaljplaner Digitala detaljplaner

  Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Boverket föreslår därför bland annat att det i plan- och bygglagen införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Länsstyrelsernas användande av digital teknik Länsstyrelsernas användande av digital teknik

  Det senaste året har länsstyrelserna fortsatt utveckla gemensamma system för att göra planeringsunderlag digitalt tillgängligt, men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster för plan- och byggärenden mellan kommun och länsstyrelse. Det konstaterar Boverket i en rapport till regeringen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5
 • Aktuella planeringsfrågor Sverige 2017 Aktuella planeringsfrågor Sverige 2017

  I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats under perioden.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice