Reviderad prognos för byggbehovet av bostäder

Nyhet,

Boverket har justerat den byggbehovsprognos som gjordes i mars i år.

Det innebär att Boverket uppskattar behovet av nya bostäder till följande:

461 000 under perioden 2015-2020.
244 000 under perioden 2021-2025.

För hela 11-årsperioden, 2015-2025, summerar det till ett totalt behov på 705 000 bostäder

Anledningen till att Boverket har reviderat byggbehovsprognosen är att SCB publicerat en ny befolkningsprognos i maj 2015. Jämfört med prognosen 2012 gör SCB en uppskrivning av den bedömda framtida befolkningsutvecklingen.

Jämfört med Boverkets föregående riksprognos innebär den nya prognosen en ökning av det totala byggbehovet fram till 2020 med 35 000 bostäder och från 2021 till 2025 en ökning med 75 000, det vill säga en total ökning med 110 000 bostäder över 11-årsperioden 2015-2025.

Byggbehov beräknas utifrån prognosticerade demografiska förhållanden. Vi utgår ifrån antagandena att varje hushåll behöver 1 bostad, och att hushållsbildningen följer samma mönster som vi ser i dagens befolkning. Byggbehovsprognosen utgår ifrån att bostadstillgången vid starttillfället inte är tillräcklig. Vi räknar med att det finns ett ackumulerat underskott av bostäder som uppstått under åren 2012-2014 på grund av ett lågt bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen.

Det är inte säkert, eller kanske ens troligt, att bostadsefterfrågan kommer att nå upp till det prognosticerade behovet. Hur stor efterfrågan blir beror av hushållens ekonomi och en rad andra förhållanden.

Hur mycket som sedan faktiskt kommer att byggas beror på ytterligare en rad faktorer så som kommunernas planeringsprocess, byggkostnader och byggherrarnas agerande på marknaden.

Vidare är det faktiska byggandet ett visst år (det vill säga det som blir inflyttningsklart under året) något annat än det påbörjade byggandet. Erfarenhetsmässigt släpar det faktiska byggandet efter det påbörjade, från ett halvår upp till ett par år. Tiden från det att den kommunala markplaneringen för ett område inleds, via eventuella överklaganden, bygglov, byggprocess, är vanligtvis väsentligt längre än ett par år.

Boverkets Indikatorer presenterar prognoser över påbörjat bostadsbyggande vid ett par tillfällen per år. SCB tillhandahåller fortlöpande statistik över både påbörjade och färdigställda bostäder, med uppskattade värden för de senaste kvartalen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej