Nya regler om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar

Nyhet,

Boverket har tagit fram nya regler om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar. De nya reglerna ska underlätta förståelsen av ekonomiska planer och ge intygsgivarna bättre verktyg vid granskningen av planer och kalkyler så att osunda bostadsprojekt förhindras.

Varje bostadsrättsförening ska ta fram en ekonomisk plan innan bostadslägenheterna får upplåtas med bostadsrätt för första gången. En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet, till exempel föreningens intäkter och kostnader. Intygsgivarna kontrollerar uppgifterna i planen och att projektet är ekonomiskt hållbart på sikt.

Generella rekommendationer

De nya reglerna från Boverket består av både uppdaterade och nya allmänna råd som är kopplade till bostadsrättslagen och bostadsrättsförordningen. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig tillämpning av råden och att de ekonomiska planerna och kostnadskalkylerna ska blir mer begripliga och förståeliga genom transparens och tydlighet. De allmänna råden gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar i vissa delar.

De nya allmänna råden gäller från den 1 oktober och ersätter då tidigare allmänna råd som upphör att gälla.

Boverket arbetar vidare med vägledning

En ny vägledning till de allmänna råden kommer att tas fram och publiceras som en digital handbok på Boverkets webbplats. Under tiden som handboken tas fram kan publikationen "Allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar" användas parallellt med de nya råden till vissa delar.

Översyn av bostadsrättslagen

Bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren och villkoren har förändrats sedan nuvarande bostadsrättslag började gälla 1991. Därför tillsatte regeringen en särskild utredare som har gjort en översyn av konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Utredaren lämnade sitt betänkande i våras och i höst ska remissvaren lämnas in. Det innebär att bostadsrättslagen kommer att ändras framöver.

Läs mer

I "Relaterad information" finns länkar till Boverkets allmänna råd (BFS 2017:7) EKKO 1 och konsekvensutredningen med kommentarer till råden. Du kan också läsa mer om ekonomiska planer och söka efter behöriga intygsgivare.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej