Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Vi måste fortsätta bygga fler bostäder i Sverige

  Ny statistik visar att bostadsbyggandet planar ut under senare halvan av 2017. Boverket pekar på att fler bostäder behöver byggas för att räcka till den ökande befolkningen.

 • Nyhet, Problem med radon i ditt småhus? – Ett nytt radonbidrag är på väg

  Vill du söka bidraget direkt när det införs måste du omgående mäta radonhalten i ditt hus. Mätningen ska genomföras under eldningssäsong vilket innebär att du måste påbörja mätningen senast 1 mars och slutföra senast 30 april.

 • Nyhet, Boverket förtydligar regeländringar för utsläpp från vedeldning

  Från den 1 juli 2018 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved, syftet är att minska utsläppen. Nu har ändringarna förtydligats i vägledningar till konsumenter och kommuner. Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar.

 • Nyhet, 16 kulturlokaler får bidrag

  Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat att ge bidrag till kulturlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,65 miljoner kronor till 16 icke-statliga kulturlokaler runt om i landet.

 • Publikation, Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

  Boverket har utrett förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan.

 • Nyhet, Film: Rätt, snyggt och snabbt

  I dagens samhälle behöver vi allt fler lösningar för att tillgodose ett ökande men också växlande bostadsbehov. Se Boverkets film ”Rätt, snyggt och snabbt” om bostäder som byggs med tidsbegränsade bygglov.

 • Remiss, Remiss; Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsregler

  Boverket önskar synpunkter på förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS, och tillhörande konsekvensutredning. De ändrade reglerna är tänkta att gälla från den 1 januari 2019.

 • Nyhet, Monica von Schmalensee ny ordförande i Rådet för hållbara städer

  I december inrättade regeringen Rådet för hållbara städer och nu utser regeringen arkitekten Monica von Schmalensee till ny ordförande för rådet.

 • Nyhet, Nytt bidrag för grönare städer

  Nu finns ett nytt statligt bidrag för grönare städer. Bidraget kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

 • Remiss, Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till grönare städer

  Remiss över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer med tillhörande konsekvensutredning och ansökningsblankett för bidraget. Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast 28 februari 2018.

Sidansvarig: Webbredaktionen