Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Investeringsstödet till hyresbostäder utökas

  Investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder för studenter infördes hösten 2016. Regeringen vill nu förbättra villkoren för att öka byggandet.

 • Publikation, Allmännyttan 2016–2017 – kort uppföljning

  Boverket har under 2017 haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utvärdering avlämnades den 30 november 2017 och denna rapport avses endast att komplettera den förra.

 • Publikation, Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2016

  Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2016.

 • Nyhet, Boverket föreslås leda det svenska arkitekturarbetet

  Regeringen föreslår att Boverket ska samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

 • Remiss, Förslag till ändring i BBR och ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

  Boverket önskar synpunkter på förslag till ändring i verkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 1, 5, 6 och 9, och tillhörande konsekvensutredning. Samt även synpunkter på förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

 • Nyhet, Över gränsen – film om problem i planprocessen

  Utbildningsfilmen Över gränsen är framtagen av Boverket och Lantmäteriet för att medvetandegöra problem som kan uppstå tidigt i planprocessen.

 • Nyhet, Boverket ska främja tillgängligheten i den byggda miljön

  Boverket har ett ansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till Boverkets verksamhet. Det innebär att myndigheten ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter för att främja tillgänglighet och användbarhet som självklara grundkrav för den byggda miljön.

 • Publikation, Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda

  Boverket fick i regleringsbrevet avseende år 2018 i uppdrag av att beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda. I denna rapport redovisas resultatet av beräkningarna, de indata och antaganden som har använts samt en jämförelse mot gällande minimikrav.

 • Nyhet, Årsredovisning 2017

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2017. I "GD har ordet" och ”Året som gick – axplock från 2017” finns en överblick över året som gick och olika typer av händelser. Under 2017 genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter.

 • Publikation, EU och bostadspolitiken 2017

  Vi har ett intensivt år framför oss på EU-nivå. En mängd pågående initiativ ska föras i hamn, samtidigt som förutsättningarna för EU:s framtida samarbete debatteras. Det framgår av "EU och Bostadspolitiken 2017"; Boverkets årliga rapport om EU-samarbetet ur ett bostadspolitiskt perspektiv.

Sidansvarig: Webbredaktionen