Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 337 frågor och svar
 • Får man sälja slut på sina byggprodukter som köpts in före förste juli som inte är CE-märkt?

  Ja. Bygg- och anläggningsprodukter levererade (från tillverkaren) innan 1 juli 2013 får säljas slut. Produkter (som ska vara CE-märkta) levererade (från tillverkaren) från och med 1 juli 2013 ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta.

 • Får toalett/badrum ligga i direkt anslutning till kök i en bostad?

  Boverkets byggregler, BBR, har inga regler om hur rum får placeras i förhållande till varandra. I BBR finns istället en generell regel som säger att bostäder ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

 • Förnybar energi på tomten får tillgodoräknas vid bestämning av byggnadens energianvändning. Vad betyder detta och hur mäts eller beräknas detta?

  Byggnadens energianvändning får reduceras med energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras på byggnaden eller på dess tomt i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin. Betydelsen av detta är att exempelvis solenergi som tillvaratas i solfångare eller solceller inte ingår i den energi som ligger till grund för beräkningen av byggnadens energiprestanda. Detta främjar utnyttjandet av solenergi på samma sätt som passiv solinstrålning genom fönster kan utnyttjas i byggnaden och därmed minska byggnadens behov av energi för uppvärmning. Energi från solfångare eller solceller som placeras på uthus eller byggnadens tomt, till exempel för att uppnå en bättre placering, får också tillgodoräknas förutsatt att de är avsedda för energiförsörjning av den aktuella byggnaden.

  Den levererade energin till byggnaden minskar i motsvarande omfattning som energin från solfångare eller solceller tillgodogörs. Man behöver därför inte separat mäta energi från själva solfångarna eller solcellerna för att bestämma byggnadens energianvändning och energiprestanda. Däremot kan det vara lämpligt att i projekteringsskedet göra en beräkning för att få en uppfattning om storleksordningen på den förväntade nyttiggjorda solenergin. Om verifiering av energikravet sker genom beräkning bör det visas att denna energi används direkt i huset och inte exporteras till elnätet för att senare användas, till exempel för att utnyttja överskottsel från dagen under natten.

 • Förväntas anmälda organ kontrollera om tillverkaren uppfyller sina skyldigheter enligt byggproduktsförordningen?

  I byggproduktförordningen anges sätt och nivå för tredjepartsinblandningen. Harmoniserade tekniska specifikationer (harmoniserade europeiska standarder eller europeiska bedömningsdokument) innehåller därför de nödvändiga uppgifterna för att de anmälda organen ska kunna säkerställa kontinuitet av produktens prestanda (så kallade "AVCP-uppgifter"). Dessa är de anmälda organens uppgifter inom ramen för byggproduktförordningen. Anmälda organ ska helt avhålla sig från tillsyn (eftersom detta ska utföras av nationella tillsynsmyndigheter) och från att säkerställa att tillverkaren uppfyller sina skyldigheter enligt CPR. Det är inte de anmälda organens uppgift att kontrollera om tillverkaren har upprättat prestandadeklarationen (DoP) på rätt sätt, eller om tillverkaren har anbringat CE-märkningen korrekt.

 • För vilken area ska tillägget på maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:2a i BBR?

  Tabell 9:2a i Boverkets byggregler, BBR medger ett tillägg dels till grundvärdet av maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, dels till primärenergitalet, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW) respektive byggnadens primärenergital (kWh/m2 Atemp och år). Eftersom den maximalt tillåtna installerade eleffekten för uppvärmning beräknas utifrån Atemp, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för energikravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana ventilerade utrymmen som räknas in i Atemp.

 • För vilken area ska tillägget till byggnadens primärenergital beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:2a i BBR?

  Tabell 9:2a i Boverkets byggregler, BBR, medger ett tillägg dels till grundvärdet för primärenergitalet, dels till maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till byggnadens tillåtna primärenergital (kWh, per m2 Atemp och år) respektive maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW). Eftersom det tillåtna primärenergitalets totalsumma beräknas per Atemp och år, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för effektkravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana utrymmen som räknas in i Atemp.

 • Gäller byggnadsarea enbart på mark? Gäller byggnadsarea även för parkering under mark? Hur kan man reglera det annars?

  Hur byggnadsarea mäts framgår av SS 21054:2009. I princip är byggnadsarea den area byggnaden upptar på marken (med mindre tillägg och undantag för olika byggnadsdelar). Byggnadsarea gäller också överbyggd gård. Hur detta ska tolkas i olika sammanhang har vi inget svar på.

 • Gäller byggreglerna trots att det varken krävs bygglov eller anmälan vid ändring av verksamheten?

  Ja, vid en ändring i en byggnad så gäller byggreglerna för den ändrade delen men man ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, varsamhetskravet och förvanskningsförbundet.

  Att ändra verksamhet i en byggnad är att betrakta som en ändring och bland annat BBR gäller.

  Om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för, krävs dessutom bygglov.

  Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva anmälan, t.ex. väsentlig ändring av brandskyddet, ventilationen eller planlösningen.

 • Gäller energikraven för en tillbyggnad?

  Boverkets byggregler, BBR, gäller vid tillbyggnad. Tillbyggnad faller in under begreppet ändring av en byggnad enligt PBL. Ändringsreglerna finns i BBR avsnitt 9:9.

  Vid ändring av en byggnad gäller föreskrifterna i BBR i den utsträckning som följer av avsnitt 1:22 i BBR. Bland annat ska man ta hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Tillbyggnader är bygglovspliktiga. Tidig kontakt med kommunen är viktig.

 • Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar?

  Byggnadsmoduler

   

  Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt avsnitt 9:11 i BBR. Men energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR avsnitt 9:2.

  Arbetsbodar

  Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 § PBF om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 § PBF.

  Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar. Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsbodar.

Sidansvarig: Webbredaktionen