Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 337 frågor och svar
 • Bidrag för avveckling av tomma bostäder – hur påverkas kommunen om lägenheter tas i tillfälligt bruk för asylboende? Drabbas kommunerna av återbetalningsskyldighet eller sanktioner?

  När det gäller lägenheter som enligt rekonstruktionsavtal mellan staten och berörda kommuner omvandlats till annat ändamål än bostadsändamål, ansvarar kommunen enligt avtalen för att de berörda lägenheterna inte - utan statens uttryckliga medgivande - återförs till den reguljära bostadsmarknaden.

  Ett utnyttjande som asylboende – där inga individuella hyreskontrakt upprättas – torde inte innebära att de berörda lägenheterna återförs till den reguljära bostadsmarknaden och därmed inte stå i strid med avtalet mellan kommunen och staten.

 • Boverkets byggregler, BBR

  Boverkets byggregler innehåller tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till plan- och byggförordningen, PBF.

  BBR är indelat följande avsnitt:

  1. Inledning
  2. Allmänna regler
  3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
  4.  –
  5. Brandskydd
  6. Hygien, hälsa och miljö
   1. Allmänt
   2. Luft
   3. Ljus
   4. Termiskt klimat
   5. Fukt
   6. Vatten och avlopp
   7. Utsläpp till omgivningen
   8. Skydd mot skadedjur
  7. Bullerskydd
  8. Säkerhet vid användning
  9. Energihushållning

  Reglerna i PBL, PBF, EKS och BBR omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Reglerna ska uppfyllas även om bygglov eller anmälan inte behövs.

  Hur får jag tag på BBR?

  BBR kan du ladda ner från Boverkets webbplats.
  Det finns en hel del kompletterande material så som frågor och svar, konsekvensutredningar, förstudier m.m. Detta material kan du hitta om du går till sidan Om Boverkets byggregler.

 • Enligt katalogen och vårt GIS-program ska man ange varje byggnadsarea för sig med index. Detta kan innebära väldigt många e-tal istället för att ange e000 i legenden och skriva ut kvm i plankartan.

  Katalogen följer Boverkets allmänna råd. Sättet att ange utnyttjandegrad har valts för att det ska bli så tydligt som möjligt på plankartan.
  Boverkets allmänna råd är rekommendationer. I princip skulle er programvaruleverantör kunna skapa det utrymme ni efterlyser. Det påverkar egentligen inte kopplingen till katalogen.

 • Finns det gemensamma Europeiska brandskyddsregler?

  En stor mängd standarder utarbetas på uppdrag av EU-kommissionen. De ska leda fram till att egenskaper deklareras på ett gemensamt sätt så att byggprodukter ska kunna cirkulera fritt mellan medlemsländerna. Det som harmoniseras är därför provningsmetoder och klassningssystem. Säkerhetsnivån bestäms däremot av varje enskilt medlemsland genom nationella byggregler, i Sverige finner du dessa i Boverkets byggregler (BBR).

 • Finns det inte något krav på värmeåtervinning?

  Boverkets byggregler, BBR, innehåller inte krav på värmeåtervinning ur frånluften. Reglerna är utformade som funktionskrav vilket gör att byggherren har stor frihet att välja bland olika bygg- och installationstekniska lösningar så länge kravnivån uppfylls. BBR är avsedd att, inom givna ramar och så långt det är möjligt, vara teknik­neutral. Detta sätt att ställa funktionskrav främjar också den tekniska utvecklingen.

 • Finns det någon skyldighet att tillhandahålla en prestandadeklaration för en byggprodukt som inte omfattas av en harmoniserad standard eller en ETA?

  Nej. Det är endast möjligt att prestandadeklarera och CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard, eller för vilka en europeisk teknisk bedömning (ETA) har utfärdats.

  Om byggprodukten inte omfattas av kravet på prestandadeklaration och CE-märkning (tillhör det icke-harmoniserade området), kan den bli föremål för nationella krav i de olika medlemstaterna. Därför kan det inte uteslutas att myndigheter i medlemsstaterna kräver att en viss prestanda ska redovisas utanför ramen för byggproduktförordningen. Sådana byggprodukter kan dock inte CE-märkas enligt byggproduktförordningen.

 • Finns det något undantag från kravet krav på maximalt installerad eleffekt för mindre byggnader?

  För mindre byggnader där golvarean Atemp är mindre än 50 m2 finns ingen gräns för maximal eleffekt för uppvärmning, se tabell 9:2a i BBR.

 • Finns det några undantag från kraven på energihushållning enligt BBR för förrådsbyggnader som har hög takhöjd?

  Något generellt undantag från kraven på energihushållning för förrådsbyggnader med hög takhöjd finns inte. Av BBR avsnitt 9:11 Tillämpningsområde, framgår när reglerna gäller och de undantag som finns. T.ex. framgår det att undantag gäller för "byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 grader C och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt". Denna förutsättning kan vara aktuell för en del förrådsbyggnader

 • Finns det straffrättsliga bestämmelser, alltså att byggherrar eller en ägare av en byggnad, kan dömas till fängelse eller böter i PBL?

  Det är byggherrens ansvar enligt PBL att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls. I en byggprocess ska byggherren visa för kommunen hur kraven kommer att uppfyllas.
  Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffsättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Brister i uppfyllandet av byggreglerna kan nämligen ha betydelse för bedömningen av vårdslöshet i straffrättslig mening. Detta hände i följande rättsfall:

  Efter en olycka i Kista dömdes en konstruktör för arbetsmiljöbrott eftersom en balk var feldimensionerad, dvs. inte följde Boverkets konstruktionsregler.
  När Norrlandsoperans golv rasade och flera människor skadades under en konsert dömdes i tingsrätten en arrangör för att inte ha förstärkt golvet så att det hade tillräcklig bärförmåga för den avsedda användningen. Hovrätten friade dock sedermera arrangören.
  När en byggnad på fastigheten "Potatisåkern" i Malmö brann åtalades flera personer för att man inte hade uppfyllt brandkraven vid installation av en eldstad i den lägenhet där branden startade. Hovrätten friade personerna eftersom det inte kunde visas att de varit vårdslösa.

 • Finns det särskilda anvisningar i hanteringen av bygglovsansökan vad gäller anläggningsboenden?

  Det finns inga särskilda anvisningar i hanteringen för bygglov för anläggningsboenden. Boverket har tagit fram en allmän vägledning om hanteringen av bygglovsansökningar, läs mer om Handläggning av lov här.

Sidansvarig: Webbredaktionen