Lediga jobb på Boverket http://www.boverket.se/sv/om-boverket/lediga-jobb/ Medarbetarbild På Boverket arbetar cirka 250 medarbetare med bred kompetens och skilda erfarenheter. Som arbetsgivare kan vi locka med en attraktiv och expansiv arbetsplats där vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling. När vi har lediga tjänster så hittar du dem här. I "Relaterad information" hittar du länkar till intervjuer med medarbetare, information om att jobba statligt, samt information om att flytta till Karlskrona. Välkommen med din ansökan! http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=8FFD9D52-5961-4758-AB15-67FDAC014191&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=8FFD9D52-5961-4758-AB15-67FDAC014191&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Samhällsvetare Enheten för boende och stadsutveckling arbetar med boende, bostadsmarknadsfrågor och bostadssociala frågor. Då en av våra kollegor kommer att vara tjänstledig söker vi en vikarie. Arbetet innebär att delta i olika arbetsgrupper inom enhetens område. Inom ramen för ditt uppdrag förväntas du på ett övergripande plan aktivt medverka till att myndighetens och enhetens mål uppnås. Exempel på utredningar, frågor och uppdrag du kan komma att arbeta med: • bostadsförsörjningsfrågor • nationella minoritetsgrupper • förvaltningsfrågor • mänskliga rättigheter Thu, 14 Dec 2017 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=28AE1872-CF8E-441E-803B-0A7D582140B9&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=28AE1872-CF8E-441E-803B-0A7D582140B9&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Brandingenjör Verksamheten på enheten för tekniska egenskaper omfattar bland annat framtagning, revidering och uppföljning av Boverkets byggregler och övriga föreskrifter samt olika utredningsuppdrag. Vi söker nu en brandingenjör att arbeta som expert på Boverket. I denna roll kommer du aktivt att delta i, samt leda, utvecklingen av byggnadstekniskt brandskydd såväl i Sverige som internationellt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat framtagning, revidering och uppföljning av Boverkets byggregler (BBR) och andra regler samt olika utredningsuppdrag. Du kommer i det arbetet främst fokusera på att utveckla och följa upp brandskyddsreglerna i BBR. Du kommer även att delta i och leda utredningar inom närliggande områden. Du kommer att få arbeta med varierande arbetsuppgifter beroende på aktuella uppdrag. Sun, 10 Dec 2017 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=95B3F6C6-C9A7-4DC0-8AA4-D7D59A08AC21&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=95B3F6C6-C9A7-4DC0-8AA4-D7D59A08AC21&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Expert och utredare inom infrastrukturplanering Boverket söker två infrastrukturmedarbetare för tidsbegränsade vikariat på grund av tjänstledighet. Som infrastrukturplanerare arbetar du på enheten för stad och land. Här arbetar vi med att utifrån olika sakområden ge länsstyrelser, kommuner och andra aktörer stöd i den fysiska planeringen. Vi hanterar frågor om fysiska samhällsstrukturer, risk, hälsa och säkerhet inklusive klimat, buller och miljömålen. Vi hanterar även frågor om fysiska miljöer för hållbar stadsutveckling, gestaltning och arkitektur. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att koppla ihop bebyggelseplanering med infrastrukturplanering så att samhället blir långsiktigt hållbart och kan möta människors behov av transporter. Stort fokus i arbetet ligger på tillgänglighet med hållbara färdsätt som kollektivtrafik, gång- och cykel. För både utredar- och expertrollen ingår det att självständigt driva arbete, handlägga utredningar och besvara remisser. I rollen som expert kommer tyngdpunkten att ligga i arbete med mer komplexa frågeställningar samt att i förekommande fall leda arbetsgrupper. Thu, 07 Dec 2017 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=36451A44-E14B-4143-88F3-4E4CD9F08275&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=36451A44-E14B-4143-88F3-4E4CD9F08275&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Förvaltningsledare med samordningsansvar Vi söker en förvaltningsledare-IT med samordningsansvar för all vår förvaltningsledning och projektledning. Det innebär bland annat att du kommer att samordna hur vi arbetar mot våra externa leverantörer. Att överordnat planera, dimensionera, leda och följa upp våra relationer med externa leverantörer inklusive kontraktsuppföljning (SLA-tider etc.). Du ansvarar också för Boverkets portföljkontor, en stödfunktion till Boverkets portföljstyrgrupp som samordnar och driver rapportering och styrgruppsarbete. I rollen som förvaltningsledare-IT kommer du även att agera IT specialist på ett eller flera IT system. Du kommer att ingå i en grupp med andra förvaltningsledare. Boverket använder sig av förvaltningsmodellen PM3 och som förvaltningsledare-IT hos oss kommer du ha en ledande roll i hanteringen av befintliga förvaltningsobjekt såväl som att etablera förvaltning för nya objekt. Du kommer ha det övergripande ansvaret för förvaltningsobjektets IT leveranser. Dina arbetsuppgifter med förvaltning består bland annat av planering och uppföljning, rapportering, budgetarbete, utarbeta förvaltningsplan, att vara proaktiv och fånga behoven från verksamheten, koordinering och administration av förvaltningsaktiviteter, kontakt med leverantörer mm. Boverket köper sin systemutveckling av externa leverantörer vilket innebär att du aktivt kommer att arbeta med beställningar, uppföljning av SLA etc. Rollen som Förvaltningsledare-IT innebär att du är operativt ansvarig för att förvaltningsobjektet stödjer verksamheten. Du arbetar tätt tillsammans med representanter från Boverkets sak verksamhet samt med systemutvecklare (externa leverantörer) och vår IT-driftsorganisation. Boverket driver också nyutveckling i projektform vilket innebär att du även kan komma att arbeta med att leda IT projekt enligt vår projektstyrmodell. Sun, 26 Nov 2017 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=F6797DB6-27CD-4BF1-ACCE-60827CC8842C&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=F6797DB6-27CD-4BF1-ACCE-60827CC8842C&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Förvaltningsledare Vi söker 1-2 förvaltningsledare-IT som också agerar IT specialist på ett eller flera IT system. Du kommer att ingå i en grupp med andra förvaltningsledare. Boverket använder sig av förvaltningsmodellen PM3 och som förvaltningsledare-IT hos oss kommer du ha en ledande roll i hanteringen av befintliga förvaltningsobjekt såväl som att etablera förvaltning för nya objekt. Du kommer ha det övergripande ansvaret för förvaltningsobjektets IT leveranser. Dina arbetsuppgifter med förvaltning består bland annat av planering och uppföljning, rapportering, budgetarbete, utarbeta förvaltningsplan, att vara proaktiv och fånga behoven från verksamheten, koordinering och administration av förvaltningsaktiviteter, kontakt med leverantörer mm. Våra förvaltningsledare-IT arbetar också operativt på teknisk nivå i nära samarbete med utvecklare, testare och driftspersonal. Boverket köper sin systemutveckling av externa leverantörer vilket innebär att du aktivt kommer att arbeta med kravställning, beställningar, uppföljning av SLA etc. Rollen som Förvaltningsledare-IT innebär att du är operativt ansvarig för att förvaltningsobjektet stödjer verksamheten. Du arbetar tätt tillsammans med representanter från Boverkets sakverksamhet samt med systemutvecklare (externa leverantörer) och vår IT-driftsorganisation. Boverket driver också nyutveckling i projektform så du kommer också att arbeta med att leda IT projekt enligt vår projektstyrmodell. Sun, 26 Nov 2017 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=4662EA95-6967-4850-BA52-D6CB3264327B&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=4662EA95-6967-4850-BA52-D6CB3264327B&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a IT arkitekt Vi söker en IT arkitekt som också är Förvaltningsledare IT för våra integrationer och e-tjänster. Rollen som IT-arkitekt är verksamhetsnära men innebär samtidigt nära samverkan med infrastrukturspecialister och utvecklingsteam. Rollen kräver en god förmåga att sätta sig in i verksamheten, att fånga upp dess behov och översätta dem till hållbara tekniska lösningar. I ansvarsområdet ligger bland annat: • stödja våra IT-projekt i övergripande arkitekturfrågor, ge vägledning och se till att vi bygger långsiktiga och hållbara lösningar • omvärldsbevaka och ansvara för Boverkets metoder och ramverk inom IT-arkitekturområdet • övergripande ansvar för integrationerna mellan våra IT-system • kommunicera och styra externa utvecklare och systemleverantörer i metodiker och tekniska frågor Rollen som Förvaltningsledare-IT innebär att du är operativt ansvarig för att förvaltningsobjektet stödjer verksamheten. Du arbetar nära tillsammans med representanter från Boverkets sak verksamhet samt med systemutvecklare (externa leverantörer) och vår IT-driftsorganisation. Sun, 26 Nov 2017 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=905E590D-8CF8-4E83-9C34-C85ECAD414CC&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=905E590D-8CF8-4E83-9C34-C85ECAD414CC&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a IT arkitekt infrastruktur Vi söker en IT-arkitekt inom infrastruktur. I rollen som infrastrukturarkitekt kommer du bland annat arbeta med strategier och policyer för IT-infrastrukturen. Du arbetar med långsiktiga planer och att strukturera, dokumentera och föreslå den infrastruktur som matchar organisationens behov. Du går in i våra projekt i ett tidigt skede och bevakar att de lösningar som tagits fram följer vår strategi och motsvarar våra övriga krav. I din roll är du spindeln i nätet mellan beställare, leverantör och projektdeltagare och är med och påverkar resultaten av projekten. I dina arbetsuppgifter ingår även att ta fram lösningsförslag och design av infrastrukturlösningar tillsammans med våra tekniker. Dessutom deltar du i våra upphandlingar för att se till att kravspecifikationer harmoniserar med den övergripande planen för IT-miljön. Vidare kommer du att hjälpa till att etablera infrastukturarkitektsråd, ett forum där förändringar i infrastrukturen bidrar till verksamhetsnytta och behärskar hela processen från kravställning till leverans av IT-tjänster. Vid sidan av din arkitektroll kommer du att arbeta operativt tillsammans med tekniker till Boverkets driftsgrupp inom infrastruktur med t ex nätverk, acesslösningar, dimensionering och säkerhetslösningar. Då intentionerna är att samordna IT driften till färre driftsplatser så blir du en nyckelperson i detta arbete. Sun, 26 Nov 2017 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=5A3FBECC-80DE-4DCF-9DD2-0598663E8DED&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=5A3FBECC-80DE-4DCF-9DD2-0598663E8DED&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Kravanalytiker I rollen som kravanalytiker och testledare kommer du utifrån verksamhetens behov ta fram optimala IT-lösningar med avsedd verksamhetsnytta oavsett om vi utvecklar eller upphandlar lösningen. Det innebär arbetsuppgifter som nyttovärderingar, utredningar, förstudier, kravfångster, kravanalys, kravspecificering och metodarbete. I arbetet ingår även att kartlägga processer och att ta fram informationsmodeller. Du kommer att arbeta i så väl projekt som förvaltning. Arbetet innebär att vara länken mellan verksamhet och teknik, vilket medför nära samarbete med representanter från verksamheten. IT-arkitekter, projektledare, Scrum masters, utvecklare och testare. I denna roll ingår även ett övergripande ansvar för att utveckla Boverkets arbetssätt och metoder avseende kravanalysarbetet. Arbetet kan också innebära att du på del av din tid arbetar som testledare. Som testledare ansvarar du för testarbetet i projekt inom Boverkets förvaltning och nyutvecklingsportföljer. Du planerar, leder och utvärderar tester löpande i syfte att så tidigt som möjligt bygga in kvalitet i framtagna IT-lösningar. Boverket köper sin systemutveckling av externa leverantörer vilket innebär att du blir en nyckelresurs i arbetet med kravställningar i så väl nya upphandlingar som avrop inom våra befintliga avtal hos externa leverantörer. Sun, 26 Nov 2017 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=10C12D69-3FDC-4FA1-AD88-E30E822303EF&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=10C12D69-3FDC-4FA1-AD88-E30E822303EF&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a IT specialist Vi söker en utveckling och testnära IT specialist med fokus på dokument- och ärendehanteringssystem. I rollen som IT specialist kommer du, som del av förvaltningsgruppen, att arbeta tekniskt med olika uppgifter kopplade till utveckling och förvaltning av vårt dokument- och ärendehanteringssystem Platina samt Sharepoint. t ex: • fånga verksamhetens krav och behov samt genomföra kravanalys • kravställa mot extern leverantör i support-, förvaltnings- och utvecklingsärenden samt i upphandlingar • granska och utvärdera lösningsförslag och estimat • genomföra olika typer av tester • stödja användarna i det dagliga arbetet • utarbeta utbildningsmaterial och delta i användarutbildningar • hantera incidenter samt genomföra felsökning • arbeta med viss konfiguration av systemet • leda projekt eller delta som projektresurs • upprätta och underhålla teknisk dokumentation och mallar (Microsoft Office) • samverka med Boverkets IT-drift vid driftsättningar och andra frågor som rör de tekniska miljöerna • samverka med andra närliggande förvaltningsobjekt • arbeta med it-/informationssäkerhetsfrågor inom systemområdet som t ex risk- och sårbarhetsanalyser • konfiguration och utveckling av t ex samarbetsytor i Sharepoint • utveckling och underhåll av mallar och blanketter, inklusive integrationer och plug-ins i Officeprogram Du kommer även att delta i planering och prioritering av konsultinsatser och andra förvaltningsåtgärder samt statusrapportering och uppföljning samt ekonomisk uppföljning. Sun, 26 Nov 2017 23:00:00 Z