Guide för ansökan om investeringsbidrag för lokaler

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om investeringsbidrag för lokaler.

 1. Att söka bidrag

  Investeringsbidrag kan sökas senast den 31 december varje år och ansökan ska göras på en särskild blankett. För att en ansökan ska kunna prövas av Boverket måste alla uppgifterna vara ifyllda. Tillsammans med ansökan ska också vissa obligatoriska handlingar sändas in. Om några uppgifter saknas vid ansökningstillfället så bör den sökande meddela Boverket detta. En viss tid för komplettering kan medges men därefter bedöms ansökan utifrån de inskickade uppgifterna.

  Ta hjälp av våra anvisningar när ansökan ska fyllas i!

  Under Relaterad information hittar du ansökningsblankett för investeringsbidrag samt anvisningar till ansökan.

 2. Kommunen bidrar med 30 procent av projektkostnaden

  För att ett byggnadsprojekt ska kunna få investeringsbidrag måste den kommun där lokalen ligger ge ett ekonomiskt bidrag. Ett kommunalt beslut om bidrag ska vara klart i god tid innan Boverket tar sitt beslut om bidragstilldelning i maj. Till bidragsansökan till Boverket ska det bifogas ett protokollsutdrag eller en motsvarande handling, som styrker kommunens åtagande.

  Observera att det kommunala beslutsdokumentet ska vara undertecknat av en behörig person. Det innebär att beslutet, och därmed själva åtagandet, måste tas av ett behörigt kommunalt organ. Ett kommunalt bolag kan exempelvis inte jämställas med en kommunal nämnd eller beslutande församling i detta sammanhang.

  Av kommunens beslut ska det framgå att bidraget kommer att motsvara minst 30 procent av den kostnad som Boverket godkänner som bidragsunderlag. Denna procentsats ska gälla även om det statliga bidraget inte blir maximalt, det vill säga 50 procent . I kommunens beslut ska bidraget anges som en procentsats och inte som en specifik summa.

  Om ansökan enbart gäller tillgänglighetsskapande åtgärder krävs inte kommunal medfinansiering.

  Observera att flera av de blanketter som vi länkar till här på sidan, skickas ut tillsammans med bidragsbeslutet!

 3. Föreslå besiktningsmän

  Besiktning och kostnadsgranskning ska göras av sakkunniga personer som har godkänts av Boverket. Den som fått bidrag ska ge förslag på kostnadsgranskare och besiktningsman på en särskild blankett, som skickas in till Boverket. Besiktningsmännen ska vara fristående från såväl byggherren, som oftast är föreningen själv, som från konsulter och entreprenörer som är knutna till projektet. Deras kvalifikationer ska redovisas, gärna med en meritförteckning. Det är lämpligt att få besiktningsmännen godkända i god tid eftersom det förenklar och påskyndar utbetalningen av bidraget. Besiktningen och kostnadsgranskningen görs på den sökandes bekostnad.

 4. Besiktiga och kostnadsgranska ett projekt

  När projektet är färdigställt ska byggnadsåtgärder besiktigas och kostnader granskas av sakkunniga. Besiktningsprotokollet ska visa att projektet är genomfört enligt de förutsättningar som låg till grund för att bidraget blev beviljat. Om det har skett avvikelser så ska skälet till det anges i protokollet. Kostnadsgranskningen ska redovisa de kostnader som har lagts ned i projektet. Om det både har genomförts åtgärder som fått bidrag och åtgärder som inte omfattas av bidraget så ska kostnaderna delas upp. Det ska tydligt framgå vilka kostnader i projektet som har täckts av bidragsmedlen.

 5. Ansöka om utbetalning av bidraget

  Investeringsbidraget betalas ut efter det att projektet är utfört. Att projektet är utfört innebär att åtgärderna är färdigställda, att besiktning och kostnadsgranskning är genomförd samt att ansökan om utbetalning av bidraget har kommit in till Boverket. Sista datum för att ansöka om utbetalning anges i Boverkets beslut om beviljat bidrag. Protokoll från besiktning och kostnadsgranskning ska skickas in tillsammans med ansökan om utbetalning. Ansökan om utbetalning görs på en särskild blankett.


  De villkor som gäller för bidraget finns angivna i bidragsbeslutet. Vanligtvis ska ett projekt vara utfört inom två år efter beslutet om bidrag, om inte Boverket beslutar annat i det enskilda fallet. I de fall bidraget enbart gäller tillgänglighetsskapande åtgärder ska projektet utföras inom ett år efter beslut om bidrag. I fall projektet inte har utförts inom fastställd tid, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet. Om ett projekt riskerar att bli försenat bör man därför kontakta Boverket i god tid.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej