Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 17 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Uppdrag att utreda ytterligare krav på bygglov

  (Redovisas 31 oktober 2017 och 30 april 2018) Boverket har fått i uppdrag att bland annat utreda ett generellt undantag från kravet på bygglov vad gäller montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader, undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus, undantag från kravet på bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus. Samt se över kraven för vilka åtgärder som kräver anmälan enligt PBF. Även att genomföra en bred analys av de bygglovsbefriade åtgärderna som trädde i kraft 2 juli 2014, samt utreda förutsättningarna för utöka byggnadsarean från 25,0 till 30,0 kvadratmeter för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen

 • Uppdrag att föreslå metoder och regler

  (Redovisas 15 januari 2018) Boverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan, med hänsyn till livscykelperspektivet. Uppdraget genomförs inom ramen för uppdraget Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan.

 • Uppdrag att kartlägga byggskador inom byggsektorn

  (Redovisas 31 december 2018) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk.

 • Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats

  (Redovisas löpande) Boverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag. Syftet är att tillgängliggöra information om vilka regler och andra förutsättningar som gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige avseende att uppföra eller bygga bostäder.

 • Uppdrag att komplettera förslag om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

  (Redovisas 15 juni 2018) Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera myndighetens förslag om dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok, vid nybyggnation av byggnadsverk (rapport 2015:46).

 • Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

  (Redovisas 31 oktober 2019) Regeringen har lämnat i uppdrag åt flera myndigheter, bland annat Boverket, att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturfrågor. Strategierna ska visa hur myndigheternas ordinarie arbete bidrar till relevanta nationella kulturmiljömål.

 • Uppdrag hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

  (Redovisas den 31 mars 2018) Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur cykling har förts in i samhällsplaneringen på ett bra sätt. Sammanställningen ska visa på nya innovativa lösningar och vilka effekter framtagna cykelplaner kan ha för ökad säkerhet. Uppdraget ligger i linje med att regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande.

 • Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning

  (Redovisas 1 oktober 2016, 1 april 2017 och 2018 samt 15 januari 2019) Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter, bland annat Boverket, att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen. Boverket ska tillsammans med andra myndigheter ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

 • Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018

  (Redovisas 1 oktober 2016, 1 april 2017 och 2018 samt 15 januari 2019) Regeringen uppdrar åt bl.a. Boverket att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018.

 • Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  (Redovisas årligen) Boverket har fått i uppdrag att följa upp och utreda om det finns skäl att införa krav på installation av mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.

Sidansvarig: Webbredaktionen