Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 17 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

  (Redovisas 31 januari 2018 respektive 2019 och 2020). Regeringen uppdrar åt Boverket att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska pågå 2017-2020.

 • Uppdrag att genomföra upphandling

  (Redovisas årligen) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande. Fokus ska vara dels på energieffektiviserande renovering, dels på energieffektivt byggande, med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

 • Uppdrag att lämna förslag till författningsändringar om linbaneanläggningar

  (Redovisas 15 mars respektive 15 december 2017) Boverket har fått i uppdrag att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets förordning 2016/424/EU av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG. Boverket ska även redogöra för de ändringar av myndighetsföreskrifter som bedöms nödvändiga.

 • Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

  (Redovisas 30 juni 2016, och årligen 2016-2019) Regeringen har lämnat ett uppdrag till 24 myndigheter, varav Boverket är en av myndigheterna, med särskilt ansvar i miljömålssystemet. Uppdraget går ut på att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att upprätta en åtgärdsplan för genomförande.

 • Uppdrag att delta i gemensamma åtgärder beträffande direktivet om om byggnaders energiprestanda

  (Redovisas löpande) Boverket får i uppdrag att vara deltagande myndighet i den gemensamma åtgärden för att bistå i genomförandet av EU direktiven om byggnaders energiprestanda

 • Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

  (Redovisas årligen med start 2014-04-01 till och med 2021-04-01) För att nå regeringens övergripande mål för att öka servicen, minska handläggningstiderna samt öka förståelsen för företagens villkor på myndigheter med ett stort antal företagsärenden uppdrar regeringen åt flera olika myndigheter att, i de delar där myndigheten berörs, följa upp och arbeta mot i uppdraget beskrivna mål.

 • Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling

  (Redovisas årligen 31 januari) Regeringen uppdrar åt Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Sidansvarig: Webbredaktionen