Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 6 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Uppdrag att utreda ytterligare krav på bygglov

  (Redovisas 31 oktober 2017 och 30 april 2018) Boverket har fått i uppdrag att bland annat utreda ett generellt undantag från kravet på bygglov vad gäller montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader, undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus, undantag från kravet på bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus. Samt se över kraven för vilka åtgärder som kräver anmälan enligt PBF. Även att genomföra en bred analys av de bygglovsbefriade åtgärderna som trädde i kraft 2 juli 2014, samt utreda förutsättningarna för utöka byggnadsarean från 25,0 till 30,0 kvadratmeter för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen

 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

  (Redovisas 31 januari 2018 respektive 2019 och 2020). Regeringen uppdrar åt Boverket att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska pågå 2017-2020.

 • Uppdrag att genomföra upphandling

  (Redovisas årligen) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande. Fokus ska vara dels på energieffektiviserande renovering, dels på energieffektivt byggande, med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

 • Uppdrag att lämna förslag till författningsändringar om linbaneanläggningar

  (Redovisas 15 mars respektive 15 december 2017) Boverket har fått i uppdrag att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets förordning 2016/424/EU av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG. Boverket ska även redogöra för de ändringar av myndighetsföreskrifter som bedöms nödvändiga.

 • Uppdrag att delta i gemensamma åtgärder beträffande direktivet om om byggnaders energiprestanda

  (Redovisas löpande) Boverket får i uppdrag att vara deltagande myndighet i den gemensamma åtgärden för att bistå i genomförandet av EU direktiven om byggnaders energiprestanda

 • Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling

  (Redovisas årligen 31 januari) Regeringen uppdrar åt Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Sidansvarig: Webbredaktionen