FRI 1– Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

I plan- och bygglagens (2010:900) 8 kap. 9 § regleras krav på tomter. Här anges att om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse lyfter fram vilka kvaliteter som bör känneteckna barns och ungas utemiljö vid skola, förskola och fritidshem samt var friytan bör vara placerad i relation till verksamheten.

BFS nummer: BFS 2015:1 - FRI 1
Rubrik: Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet
Beslutad: den 24 februari 2015
  • Allmänt råd BFS 2015:1 - FRI 1

    Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

    Ladda ned (108 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen