Enhetlig bedömning av egenskaper hos seriebyggda hus

Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadana utformade bedöms på samma sätt.

Omfattning

Uppdraget ska fokuseras på vissa delar av plan- och bygglagen, PBL. De delar i PBL som är aktuella för uppdraget är

  • utformningskravet på lämplighet för sitt ändamål,
  • utformningskravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i 8 kap. 1 § PBL, och
  • de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § PBL.

Boverket ska lämna de nya författningsförslag som behövs. Uppdraget har begränsats till att avse flerbostadshus och småhus.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och företrädare för byggherrar och entreprenörer.

Se "På regeringens webbplats: Uppdrag att lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av serietillverkade hus" under "Relaterad information".

Redovisning

Boverket har begärt förlängning av uppdraget med anledning av att Boverkets nytillträdde generaldirektör vill se Boverkets rapport kompletterad med en fördjupad beskrivning av ett system med certifierade byggföretag. Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05) har nu bedrivit sitt arbete en tid och det finns därmed även anledning att stämma av Boverkets förslag med kommittén innan det redovisas. Regeringen har förlängt tiden och uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2017.

Administrativa kostnader för byggherrar och kommuner i jämförelse med dagens situation ska redovisas liksom Boverkets bedömning av förslagens inverkan på det kommunala självstyret.

Problembilden

För att kartlägga problembilden har Boverket haft möten med representanter för byggbransch samt kommunernas bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Därefter har bilden kompletterats med en kvalitativ undersökning. Resultaten från undersökningen kan du ta del av i "Relaterad information".

Omvärldsbevakning

Boverket har också låtit undersöka hur våra grannländers system för lov- och byggprocessen ser ut. Vi har tagit del av det förändringsarbete som pågår där och vilka ställningstagande man gjort inför olika val av lösningar. Se konsultrapporten i "Relaterad information".

Utredningsspår i uppdraget

I arbetet med att komma fram till det mest optimala resultatet för uppdraget så har projektgruppen tittat på flera olika utredningsspår. Vi har fört en dialog kring de olika spåren med byggbransch och kommuner:

  • Certifierade sakkunniga som säkerställer att byggnaden uppfyller kraven inom deras områden
  • Certifierat byggföretag säkerställer att byggnaden uppfyller kraven
  • Statligt typgodkännande av byggnadens specifikation
  • Ömsesidigt erkännande av icke platsspecifika tekniska egenskaper
  • Ackrediterat kontrollorgan BBR o EKS som säkerställer att byggnaden uppfyller kraven.

Kom med inspel till uppdraget

Boverket tar gärna emot inspel till uppdraget. Vill du ge inspel så kan du kontakta uppdragsansvarig vars kontaktinformation finns under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej