Tidplan för Boverkets föreskrifter om nära-nollenergibyggnader

Nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning.

Den 12 januari genomfördes en webbsänd genomgång av förslagen på nya föreskrifter om nära-nollenergibyggnader. Tiden för att lämna synpunkter på förslaget gick ut den 24 februari. Boverket har fått in cirka 140 remissvar på förslaget om föreskrifter för nära-nollenergibyggnader. Drygt 80 remissinstanser stöder förslaget både med och utan ytterligare kommentarer, cirka 35 avstyrker med motivering och ett tjugotal har avstått från att lämna synpunkter. Kommentarerna handlar främst om primärenergifaktorerna och systemgränserna men också om de geografiska justeringsfaktorerna och när i tiden remissinstanserna anser att reglerna bör träda i kraft.

Extra remiss

En extra remiss sändes ut den 2 maj för ändringarna i BBR(A) och BEN. Observera att det är endast vissa synpunkter som  kommer att behandlas av Boverket vid denna extra remiss (det som är gulmarkerat i remissen). Remisstiden pågick fram till den 19 maj 2017. Dessa regler planeras att träda i kraft under juni/juli 2017. Länk till remissen hittar du i "Relaterad information".

Vad gäller fram till dess att BBR ändras?

Ändringarna i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader, träder i kraft den 1 april 2017. Tillämpningsföreskrifterna genom ändringar i BBR planeras träda i kraft i juni/juli 2017. Fram till dess ska nu gällande regler om energihushållning tillämpas. Ändringarna i BBR planeras att införas med ett års övergångstid. Det innebär att nu gällande regler i BBR om energihushållning kommer att kunna tillämpas fram till 2018.

Mer information

Du hittar en länk till remissutgåvan av föreskrifterna och den webbsända genomgången av förslaget under "Relaterad information". Där finns också en länk till Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.

Boverket kommer regelbundet att publicera information om det fortsatta arbetet här på webbplatsen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej