Marknadskontroll

Boverket ansvarar för att kontrollera byggprodukter på den svenska marknaden. Vi kontrollerar även hissar och linbanor.

Vi gör planerade kontroller för en produktgrupp i taget. Vi utreder också anmälningar av produkter. Här kan du se vilka kontroller vi gör och tidigare har gjort.

Byggprodukter

CE-märkning av byggprodukter ger tillförlitlig information om produktens prestanda. Det är inte en produktsäkerhetsmärkning.

Boverkets marknadskontroll av byggprodukter ska hjälpa företagen att följa reglerna. Vi kontrollerar ofta både produktens prestanda och dokumenten om den. De brister vi hittar kan vara att produkten inte har deklarerad prestanda, vilket kan vara av varierande allvarlighetsgrad vid avsedd användning av produkten, eller formaliabrister i dokumenten. Om vi hittar brister, ska företaget avhjälpa felen, och om bristerna är allvarliga kan de leda till förbud mot försäljning av produkten.

Boverket kontrollerar bara produkter som finns på marknaden till försäljning. Vår kontroll ersätter alltså inte den kontroll som tillverkare och tredjepartsorgan ska utföra under tillverkningen av byggprodukterna.

Hissar och linbaneanläggningar

CE-märkning av hissar och linbaneanläggningar är en produktsäkerhetsmärkning. Linbaneanläggningar går inte att CE-märka i sin helhet, utan det är bara vissa komponenter som CE-märks. För hissar ska både den färdiga installationen av hissen och vissa komponenter CE-märkas.

Kontrollen

Boverket kontrollerar produkter och produktgrupper enligt en plan. Marknadskontrollen genomförs delvis med hjälp av konsulter. Offentligt upphandlade anmälda organ utför provningar eller annan slags bedömning enligt den aktuella standarden. Det är dock alltid Boverket som utför all planering, styrning och myndighetsutövning vid eventuella avvikelser från produktlagstiftningen.

Boverket utreder också anmälningar om produkter, som kan komma från allmänheten, från konkurrerande företag eller från myndigheter i andra länder inom EU:s inre marknad. I första hand granskar vi då produktdokumentationen, men vi kan komma att utvidga kontrollen till provning eller beräkning av att de deklarerade egenskaperna är korrekta.

Kontrollen kan också avse produktsäkerhet enligt produktsäkerhetslagen, särskilt när en byggprodukt inte omfattas av byggproduktförordningen. Produktsäkerhetslagen och byggproduktförordningen har delvis olika syften.

Platser och aktörer

Boverket kan besöka kontor, fabriker och butiker för att utöva marknadskontroll. Olika aktörer har olika roller och har därför olika krav på vad de ska göra och vilken dokumentation de ska kunna visa upp vid vår kontroll. En tillverkare ska till exempel ha betydligt mer dokumentation än vad en distributör behöver ha.

Produkten och dess dokumentation får inte försämras när produkten byter händer. Det är därför Boverket kontrollerar samma saker hos olika aktörer. Det gäller såväl dokumentationskontroll som provtagningar och annan kontroll av deklarerad prestanda hos produkter av ett visst slag som finns i olika led i försäljningskedjan.

Myndighetssamverkan

Boverket samarbetar med andra svenska myndigheter, exempelvis Tullverket, men också med marknadskontrollmyndigheter i andra länder. Det finns europeiska samarbetsgrupper, per produktdirektiv/förordning, mellan EU-kommissionen och de marknadskontrollerande myndigheterna.

Vill du anmäla en produkt till marknadskontrollen?

Vi har inga formaliakrav på anmälan, dock bör den göras skriftligt (med post eller e-post) och innehålla åtminstone följande:

  • produktgrupp och produktnamn/modellbeteckning eller dylikt som gör det möjligt att identifiera produkten
  • företagets namn (vem tillverkar produkten/vem säljer produkten i Sverige?)
  • skäl för anmälan (är det fråga om eventuella brister i dokumentationen eller om produktsäkerhet?)

Det går även bra att skicka in bilder eller övrig information som kan underlätta handläggningen. Exempelvis om du vet att byggprodukten omfattas av en harmoniserad standard, ange gärna standardens nummer.

Observera att dina kontaktuppgifter som du använder vid anmälan inte kan sekretessbeläggas.

Skicka e-post till Boverkets marknadskontroll.

Vem gör vad?

Hallå konsument, Kommunens konsumentvägledning och Konsument Europa

Kan ge vägledning i en tvist mellan en konsument och en säljare.

Hallå konsument

Boverket

Boverket är marknadskontrollmyndighet för byggprodukter och kan få företag att korrigera brister, till exempel rätta felaktigheter i dokumentationen eller CE-märkningen av byggprodukt. Om bristerna är allvarliga har Boverket möjlighet att meddela förbud mot försäljning av produkten.

Boverket kan inte hjälpa till med eller driva tvister mellan enskilda och ett företag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej