Fönster och dörrar

Bild. CE-märkning

Fönster och ytterdörrar (utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage) omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

Varianter av produkttyp

Fönster och ytterdörrar finns i många olika utföranden och kan ha vitt skilda användningsområden, även om de vid första anblicken påminner mycket om varandra.

Av artikel 6.2 a CPR framgår det att prestandadeklarationer ska utfärdas för enskilda produkttyper. Men i kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III (utformningen av prestandadeklarationen), anges att varianter av en produkttyp under vissa förutsättningar kan omfattas av en och samma prestandadeklaration. Just i hEN för fönster och ytterdörrar finns möjlighet för förenklingar för tillverkaren, så att flera produkttyper kan inkluderas i en prestandadeklaration. I bilaga E anges att fönstrets eller dörrens storlek kan variera inom vissa ramar vid bedömningen av U-värdet (mått på hur väl värmeisolerande något är). Tillverkaren kan därför göra en gemensam prestandadeklaration för en grupp av fönster med olika mått, där det U-värde som anges ska anses vara representativt för hela gruppen, trots att de olika fönstren i gruppen har olika prestanda och därför är olika produkttyper enligt CPR.

I prestandadeklarationen ska det minst fördelaktiga resultatet anges för alla de fönster som ingår i gruppen. Det minst fördelaktiga resultatet ger, normalt sett, det minsta fönstret i gruppen, då karmen vanligtvis har sämre energiprestanda, om moderna glas används. I standarden anges gränser för de mått som en sådan grupp av fönster ska rymmas inom.

Prestandadeklarationen och CE-märkets roll

Tillverkarna ska ha klart för sig att prestandadeklarationen ska fungera som ett verktyg när en byggherre väljer byggprodukter som är lämpliga för den avsedda användningen. Prestandadeklarationen ska också kunna matchas med rätt produkt vid mottagningskontrollen på byggarbetsplatsen. Därför ska man i CE-märkningen ange en unik identifikationskod för produkten som också ska finnas i prestandadeklarationen för att kunna matcha produkten med uppgifterna om dess prestanda. Har byggproduktens egenskaper bedömts och redovisas i prestandadeklarationen kan byggherren enkelt se vilken prestanda just den specifika produkten har.

Ju större produktgrupper en prestandadeklaration innehåller desto svårare blir det för byggherren att identifiera de faktiska egenskaperna för den använda produkten. CE-märkning och prestandadeklaration handlar alltså om att tillverkare – genom att upprätta dessa dokument och tillhandahålla dem tillsammans med produkten – gör det möjligt för byggherren att uppfylla sina skyldigheter.

Beslag & ventilation

Detta är områden som standarden behandlar till viss del, men de ingår inte i vad som kan redovisas i prestandadeklarationen och CE-märkningen enligt standardens ZA-bilaga. För beslag så hänvisas det bland annat till harmoniserade beslagsstandarder.

Vilka egenskaper ska redovisas i Sverige?

Eftersom de svenska byggreglerna är funktionsbaserade är dörrarnas och fönstrens avsedda användning avgörande för vilka väsentliga egenskaper som är relevanta. Egenskaperna för en ytterdörr till ett ouppvärmt förråd bör skilja sig från en ytterdörr till en villa.

Den svenska kontaktpunkten för byggprodukter har tagit fram en tabell över vilka egenskaper som bör redovisas för att uppfylla minimikraven i byggreglerna. I tabellen hänvisas även till specifika delar i regelverken. Tabellen finns i relaterad information. I tabellen finns även Boverkets förslag till översättningar av de väsentliga egenskaperna.

Takfönster

Takfönster ingår också i standarden EN 14531-1, men för dessa skiljer det sig något i vilka egenskaper som kan redovisas i prestandadeklarationen och CE-märkningen. Till skillnad från dörrar och övriga fönster så är exempelvis utvändig brandpåverkan och reaktion vid brandpåverkan väsentliga egenskaper som kan redovisas i prestandadeklarationen och CE-märkningen. Se "Svensk DoP 14351-1" i relaterad information för att läsa mer om vilka egenskaper som är relevanta att redovisa i Sverige för takfönster som omfattas av denna standard.

Marknadskontroll

År 2010 och 2011 genomförde Boverket ett marknadskontrollprojekt på fönster och ett på ytterdörrar. Länk till respektive artikel finns i relaterad information.

Under 2015 genomför Boverket proaktiv marknadskontroll av fönster. Som alltid i proaktiva marknadskontrollprojekt är avsikten bland annat att hjälpa företag att tillhandahålla rätt information samt att hjälpa dem att identifiera sin roll enligt CPR.

Andra dörrar

Standarden SS-EN 14351-1 gäller för ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage. CE-märkning av innerdörrar blir möjligt först när SS-EN 14351-2 blir harmoniserad.

Branddörrar

Sen första november 2016 är det möjligt att CE-märka branddörrar som även är ytterdörrar samt branddörrar som även omfattas av den harmoniserade portstandarden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej