Vilken roll har kontrollansvarig för CE-märkta byggprodukter?

Bild-CE-banner

Byggherren har ansvar för att välja lämpliga produkter i sitt projekt. Till sin hjälp i den bedömningen har han eller hon numera den information som ges i byggprodukternas prestandadeklaration och CE-märkning. Här beskrivs hur du som kontrollansvarig förhåller dig till detta.

Många men inte alla

De bygg- och anläggningsprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller en ETA ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Med tiden kommer fler produkter CE-märkas, i takt med att fler harmoniserade standarder tas fram. När det kommer nya standarder, publiceras det som nyhet på Boverkets webbplats. För länk se "Relaterad information".

Varför prestandadeklaration

Enligt plan- och bygglagen ska byggherren använda byggprodukter med lämpliga egenskaper. För att kunna avgöra om en byggprodukt har lämpliga egenskaper för den avsedda användningen, bör egenskaperna vara bedömda och beskrivna (dokumenterade). Av avsnitt 1:4 i BBR och 4 § avdelning A i EKS framgår vad som avses med bedömda egenskaper hos byggprodukter. Harmoniserade standarder innehåller metoder och kriterier för bedömning och beskrivning av byggprodukters väsentliga egenskaper. Dessa bedömningsmetoder måste tillverkaren använda sig av.

Produktens prestanda avseende väsentliga produktegenskaper redovisas sedan i prestandadeklarationen, som sammanfattas i själva CE-märkningen. Om produkten omfattas av en harmoniserad standard, får tillverkaren inte lämna uppgifter om väsentliga produktegenskaper i någon annan form än i prestandadeklarationen och CE-märkningen. Enligt plan- och bygglagen gäller därför inte ett typgodkännande när en byggprodukt ska vara CE-märkt.

Prestandadeklarationens användning

Det är viktigt att förstå att CE-märkning av byggprodukter inte innebär ett automatiskt godkännande för användning av produkten. Prestandadeklarationen och CE-märkningen ger tillförlitliga uppgifter om relevanta produktegenskaper. Med ledning av dessa uppgifter ska användaren kunna avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella projektet.

Om den kontrollansvarige misstänker att en prestandadeklaration är felaktig eller missvisande, eller konstaterarar att dokumentationen inte är på svenska, ska Boverket kontaktas i egenskapen ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter.

Om en byggherre köper produkter i ett annat land, vad gäller då?

För byggprodukter som säljs i Sverige ska prestandadeklarationer, bruksanvisningar, kemikalieinformation och säkerhetsföreskrifter vara på svenska. Själva CE-märkningen bör vara på svenska. Detta bestäms av Boverkets föreskrifter i SEK, se länk i relaterad information.

Byggherren har alltid ansvaret för att välja lämpliga byggprodukter. Den som köper in produkter från ett annat EU-land för att använda i sitt eget projekt, får själv ta ansvar för att förstå den information som medföljer produkten. Det kan hända att han eller hon måste ta hjälp av någon med tillräcklig språkkompetens.

Kan KA begära att byggherren översätter dokumenten?

Den kontrollansvarige kan inte kräva att byggherren översätter prestandadeklarationerna. Däremot kan den kontrollansvarige förhöra sig om byggherren har kompetens att förstå eventuell produktinformation på andra språk.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej