Importörer av byggprodukter

Du är importör om du köper in byggprodukter utanför EU:s inre marknad och säljer dem inom EU. Köper och säljer du produkter inom EU:s inre marknad är du en distributör.

Film: Importerar du byggprodukter?

Som importör får du inte sälja produkter som omfattas av en harmoniserad standard, men som inte är CE-märkta. Det är viktigt att du som säljer byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard efterfrågar prestandadeklaration och CE-märkning hos dina leverantörer.

Eftersom nationella byggregler fortfarande gäller kan du vända dig till kontaktpunkten för byggprodukter i respektive land för att få reda på vilka regler som berör en viss CE-märkt produkt.

Ditt ansvar

För att du ska få sälja byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska de vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Du ska också se till att det finns bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Som importör ska du emellertid inte upprätta någon av denna dokumentation själv, utan det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

Utökat ansvar när du säljer under eget varumärke

När du importerar från tredje land och säljer byggprodukterna vidare under ditt företagsnamn eller varumärke, så betraktas du som tillverkare enligt byggproduktförordningen. Det innebär att du själv ska prestandadeklarera och CE-märka dessa produkter. Det innebär även att du har det fulla ansvaret för att tillverkningskontrollen sköts på det sätt som framgår av förordningen och den aktuella harmoniserade standarden. Det är du som ska ha ett intyg om tillverkningskontroll från ett anmält organ om det krävs för produkten. Mer information om detta ansvar hittar du på webbsidan för tillverkare.

Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprunglige tillverkaren, finns det möjlighet för dig att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste du ha tillstånd från tillverkaren.

Språkkrav

Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är tillverkarens skyldighet att översätta denna dokumentation till det språk som krävs i det land som produkten säljs i.

Du är skyldig att se till att prestandadeklarationen innehåller en beteckning på produkten som gör den spårbar och att tillverkaren har uppgett sitt firmanamn eller varumärke samt kontaktuppgifter på produkten, på förpackningen eller på medföljande dokument.

Du får inte sälja produkten om du har anledning att tro att den inte stämmer överens med den information som finns i prestandadeklarationen. Misstänker du att det finns felaktigheter eller saknas uppgifter i dokumentationen ska du kontakta tillverkaren, så att denne kan rätta till det. Du ska också informera Boverket, se mer under avsnittet marknadskontroll.

Dina kontaktuppgifter

För att möjliggöra spårbarhet ska även du som importör ange ditt firmanamn eller varumärke och dina kontaktuppgifter på produkten. Detta gäller också i de fall du inte tar över tillverkaransvaret, vilket du kan läsa mer om i faktarutan ovan. Om det inte är möjligt att ange uppgifterna på produkten får du ange dessa uppgifter på förpackningen eller bifogade dokument.

Ansvar för att produktens prestanda inte försämras

Som importör är du ansvarig för att produktens prestanda inte försämras under den tid som du är ansvarig för den. Detta ansvar gäller bland annat under transport eller lagring innan produkten når återförsäljarledet, eller innan den når slutanvändaren om du säljer direkt till denne. Du bör därför ha rutiner som säkerställer att produktegenskaperna inte äventyras.

Register för klagomål

Som importör har du också skyldighet att, när det är lämpligt, sticksprovsvis undersöka produkterna som du släpper ut på marknaden, för att säkerställa kontinuitet av produktens prestanda. Vidare ska du vid behov föra ett register över bland annat eventuella klagomål och produktåterkallelser.

Tillhandahållande av prestandadeklarationer

Du som importör ska själv tillhandahålla prestandadeklarationer och liknande information till kunden. Det räcker inte att hänvisa till tillverkarens webbplats. Du kan därför behöva ett internt system för att hantera denna dokumentation, så att rätt dokumentation kan kopplas till rätt produkt.

Prestandadeklarationen kan tillhandahållas genom;

  • pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), och
  • webbplatser.

Du som importör ska kunna ge marknadskontrollmyndigheten (Boverket) en kopia av prestandadeklarationerna och kunna se till att myndigheten får tillgång till den tekniska dokumentationen. Den skyldighet gäller under tio år efter att den sista produkten som omfattas av den versionen är såld.

Om du som importör gör prestandadeklarationen tillgänglig på din webbplats och produkten ändras och får en uppdaterad prestandadeklaration, så ska den gamla versionen fortfarande finnas tillgänglig på webbplatsen i tio år till. Läs mer om prestandadeklarationer på webbsidan "Ändringar i förordningen" i relaterad information.

Skulle kunden fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste du som importör tillhandahålla kunden det.

Dokumentation från tredjepartsorgan

I vissa fall krävs det ett tredjepartsorgan som bedömer produkten enligt den tillämpliga standarden. Det kan bara organ som är anmälda för uppgiften av någon medlemsstat inom den inre marknaden göra. Dessa anmälda organ kan ha egen representation i exempelvis Asien eller Latinamerika, eller samarbeta med företag på plats. Det finns däremot inga anmälda organ i byggproduktförordningens mening i tredje land. Exempelvis kan inte kinesiska, amerikanska eller brasilianska organ vara anmälda organ enligt byggproduktförordningen.

Det är viktigt att du som importör förvissar dig om att intyg från kontroll- eller provningsorgan (CE-certifikat) är korrekta och inte förfalskade. På intyget ska det anmälda organets namn och unika nummer framgå. Du kan kontrollera att organet är anmält för den aktuella standarden på kommissionens webbplats Nando (se länk i relaterad information). Verkar dokumentationen tveksam kan det vara skäl att fråga det anmälda organet om intyget är korrekt.

Marknadskontroll

Om du anser eller har skäl att tro att:

  • produktens prestanda inte stämmer med den angivna, eller
  • att tillverkningskontrollen, eller
  • bedömningen av produktegenskaperna

inte är korrekta så att produkten kan vara olämplig att använda för avsett ändamål, måste du informera både tillverkaren eller importören och marknadskontrollmyndigheten om detta.

Som importör är du också skyldig att se till att teknisk dokumentation som utgör underlag för prestandadeklarationen finns tillgänglig för marknadskontrollmyndigheten, på begäran. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. På webbsidan om marknadskontroll kan du läsa mer om Boverkets marknadskontrollarbete.

Mer information

Bestämmelserna om importörers skyldigheter finns i artiklarna 13 och 15 i byggproduktförordningen. Se länk i "Relaterad information.

I "Relaterad information" hittar du även marknasdkontrollrådets import-broschyr som heter "Till dig som tänker importera produkter".

Kontaktpunkten för CPR

Den svenska kontaktpunkten för byggprodukter hjälper frågeställare att orientera sig mellan harmoniserade tekniska specifikationer, byggproduktförordningen och det svenska regelsystemet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen