Distributörer av byggprodukter

Bild. CE-märkning av byggprodukter

Du är distributör om du köper och säljer vidare byggprodukter inom EU:s inre marknad. Köper du produkter från tredjeland är du importör.

Det är viktigt att du som säljer byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard efterfrågar prestandadeklaration och CE-märkning hos dina leverantörer. Du får inte sälja produkter som omfattas av en harmoniserad standard, men som inte är CE-märkta.

Som distributör är det viktigt att du håller dig informerad om nya harmoniserade standarder för byggprodukter, som publiceras successivt i EUT (Europeiska unionens officiella tidning). Av förväntade cirka 600 harmoniserade standarder för byggprodukter är drygt 430 klara hittills.

Eftersom nationella byggregler fortfarande gäller kan du vända dig till kontaktpunkten för byggprodukter i respektive land för att få reda på vilka regler som berör en viss CE-märkt produkt.

Ditt ansvar

För att du ska få sälja byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska de vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Du ska också se till att det finns bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Som distributör får du inte upprätta någon av denna dokumentation själv, utan det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

Utökat ansvar när du säljer under eget namn

Om du säljer byggprodukter under eget företagsnamn eller varumärke räknas du som tillverkare och är därmed skyldig att själv prestandadeklarera och CE-märka produkterna. Det innebär att du har fulla ansvaret för att tillverkningskontrollen sköts på det sätt som framgår av förordningen och den tillämpliga harmoniserade standarden. Det är du som ska ha ett intyg om tillverkningskontroll från ett anmält organ om det krävs för produkten. Mer information om detta ansvar hittar du på webbsidan för tillverkare.

Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprunglige tillverkaren, finns det möjlighet för dig att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste du ha tillstånd från tillverkaren.

Språkkrav

Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är tillverkarens skyldighet att översätta denna dokumentation till det språk som krävs i det land som produkten säljs i.

Som distributör har du ansvar för att byggprodukters prestanda inte försämras och att dokumentation inte förändras under den tid som du hanterar produkten.

Du är vidare skyldig att se till att prestandadeklarationen innehåller en unik beteckning på produkten som gör den spårbar (samma beteckning ska finnas i CE-märkningen) och att tillverkaren har uppgett sitt firmanamn eller varumärke samt kontaktuppgifter på produkten. Om du köpt produkten av en importör så ska även denna ha uppgett sitt firmanamn, varumärke och kontaktuppgifter på produkten. Är det inte möjligt att ange information på produkten kan den istället finnas på förpackningen eller på medföljande dokument. Läs mer om detta i broschyrerna i relaterad information.

Du får inte sälja produkten om du har anledning att tro att den inte stämmer överens med den information som finns i prestandadeklarationen. Misstänker du att det finns felaktigheter eller saknas uppgifter i dokumentationen ska du kontakta tillverkaren, så att denne kan rätta till det. Du ska också informera Boverket, se mer under avsnittet marknadskontroll.

Tillhandahållande av prestandadeklarationer

Du som distributör ska själv tillhandahålla prestandadeklarationer och kemikalieinformation, mm till kunden. Det räcker inte att hänvisa till tillverkarens eller importörens webbplats. Du kan därför behöva ett internt system för att hantera denna dokumentation, så att rätt dokument kan kopplas till rätt produkt.
Prestandadeklarationen kan tillhandahållas genom;

  • pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), eller
  • webbplatser.

Om du som distributör gör prestandadeklarationen tillgänglig på din webbplats och produkten får en uppdaterad prestandadeklaration, så ska den gamla versionen fortfarande finnas tillgänglig på webbplatsen i tio år till. Mer om webbaserad prestandadeklaration kan du läsa under "Ändringar i förordningen" under relaterad information. Skulle kunden fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste du som distributör ge kunden det.

Dokumentation från tredjepartsorgan

I vissa fall krävs det att ett tredjepartsorgan bedömer produkten enligt den aktuella standarden. Det kan bara organ som är anmälda för uppgiften av någon medlemsstat göra.

Det är viktigt att du som distributör förvissar dig om att intyg från kontroll- eller provningsorgan (CE-certifikat) är korrekta och inte förfalskade. På intyget ska det anmälda organets namn och unika nummer framgå. Du kan kontrollera att organet är anmält för den aktuella standarden på kommissionens webbplats Nando (se länk under relaterad information). Verkar dokumentationen tveksam kan det vara skäl att fråga det anmälda organet om intyget är korrekt. På så sätt kan du undvika eventuella problem.

Marknadskontroll

Om du har skäl att tro att en produkt kan innebära en risk, till exempel om uppgifterna om prestanda inte är korrekta så att produkten kan vara olämplig att använda för avsett ändamål, måste du informera både tillverkaren eller importören och marknadskontrollmyndigheten om detta.

Du är också skyldig att ge all information och dokumentation som behövs på begäran av en marknadskontrollmyndighet. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. På webbsidan om marknadskontroll kan du läsa mer om Boverkets marknadskontrollarbete.

Mer information

Bestämmelserna om distributörers skyldigheter finns i artiklarna 14 och 15 i byggproduktförordningen under "Relaterad information".

Kontaktpunkten för CPR

Den svenska kontaktpunkten för byggprodukter hjälper frågeställare att orientera sig mellan harmoniserade tekniska specifikationer, byggproduktförordningen och det svenska regelsystemet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej