Typgodkännanden

CE-märke banner

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk bedömning.

Ersätts med CE-märkning efterhand

Typgodkännandet gäller vanligen i fem år, men det upphör att gälla dessförinnan om det publiceras en harmoniserad standard för byggprodukten. Standarder har en övergångstid och när den har löpt ut upphör typgodkännandet att gälla. Möjligheten till och giltigheten av typgodkännanden försvinner därför i den takt som det kommer nya harmoniserade standarder för byggprodukter.
Typgodkännande regleras i 8 kap 22-23 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande (TYP, BFS 2013:6, omtryck).

Typgodkännandets innebörd

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet. Byggprodukten är alltså bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet genom referenser till avsnitt i BBR eller paragrafer i EKS. Vad som avses med bedömda egenskaper kan du läsa mer om i avsnitt 1:4 - 1:42 i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6 med ändringar, senast genom BFS 2014:3) och i avd. A, 4-6 §§ i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS (BFS 2011:10, senast ändrad genom BFS 2013:10).

Typgodkännandeorgan

Det finns två svenska organ som är ackrediterade av Swedac för att meddela typgodkännanden. Vänd dig till någon av dem om du har frågor om typgodkända byggprodukter.

RISE

Brinellgatan 4, Box 857, 501 15 BORÅS, 010-516 50 00

RISE

Kiwa Sverige

Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA, 0455-30 56 00 Kiwa Sverige
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej