Underskott i de flesta storstadskommunerna

Storstadsregionernas bostadsmarknader är i obalans, med underskott på bostäder inom både kommunernas centralorter och kommunernas övriga delar. Men kommunerna bedömer att ett stort antal bostäder kommer att påbörjas under åren 2017 och 2018.

Storstockholm (26 kommuner)

Region Storstockholm omfattas av Stockholm läns samtliga 26 kommuner. Bostadsmarknadsläget har under flera år varit ansträngt. I årets enkät rapporterar samtliga 26 kommuner i Storstockholm att det är underskott på bostäder i kommunen som helhet. Flertalet kommuner rapporterar dessutom om underskott på bostäder i alla delar av beståndet.

Även kommunernas centralorter uppges ha underskott på bostäder. Det är rimligt att anta att underskottet är större och mer alarmerande i de centrala delarna än i kommunen som helhet. Det är 2 kommuner, Ekerö och Vaxholm, som dock bedömer att det råder balans på marknaden i kommunens övriga delar. Resterande kommuner uppger att det är underskott på bostäder i delarna utanför centralorten.

Underskott i samtliga kommuner i Storstockholm
Läget på bostadsmarknaden i Storstockholms kommuner, januari år 2017. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Bostadsmarknadsläget i Storstockholm kännetecknas generellt sett av en högre efterfrågan på bostäder än utbudet kan svara upp till. Samtliga kommuner, utom Nykvarn, har svarat att det behöver tillkomma bostäder under de kommande tre åren. Hyresrätter och bostadsrätter är de upplåtelseformer som flest kommuner ser ett stort behov av. För regionen som helhet verkar efterfrågan vara som störst för ettor med hyresrätt. Flera kommuner kommenterar dock sina svar med att behovet för nybyggnad är stort oavsett upplåtelseform och storlek. Samtliga kommuner, förutom Salem, bedömer att underskottet kommer att bestå under de kommande tre åren.

Enligt Boverkets bedömning påbörjades cirka 20 400 bostäder, oräknat tillskott genom ombyggnad, under 2016 i Storstockholm. Det är en ökning med cirka 50 procent från 2015. Den faktiska nybyggnationen stämde väl överens med uppskattningarna som kommunerna gjorde i 2016 års bostadsmarknadsenkät. Bostadsbyggandet förväntas öka även under de kommande två åren. Under 2017 bedömer kommunerna att det kommer påbörjas cirka 22 700 bostäder, medan det under 2018 ökar ytterligare med cirka 27 700 påbörjade bostäder. Utöver detta tillkommer även ett visst nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Bostadsbyggandet är på allvar igång i Storstockholm. Samtidigt är det underskott i samtliga kommuner och utsikterna för att underskottet ska komma att justeras under de kommande tre åren är dåliga. Vad är det då som förhindrar att underskottet balanseras och begränsar bostadsbyggandet bland Storstockholms kommuner? Kommunerna får bedöma vilka de tre främsta hindren är. Nära hälften av kommunerna svarar att överklagande av detaljplaner är en begränsande faktor för bostadsbyggande. Vidare lyfter flera kommuner upp infrastruktur som ett problem, både befintlig och osäkerheten gällande framtida satsningar.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner.
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storgöteborg (13 kommuner)

Storgöteborgs bostadsmarknad är en marknad i obalans, precis som Storstockholms. Regionen består av 13 kommuner geografiskt belägna runt Göteborg stad, inte att förväxla med Västra Götalands län som innehåller fler kommuner. Samtliga kommuner, förutom Lilla Edet, uppger att det råder obalans på marknaden med underskott på bostäder. Underskottet på bostäder gäller på såväl centralorten som i kommunens övriga delar.

Läget på bostadsmarknaden i Storgöteborgs kommuner.
Läget på bostadsmarknaden i Storgöteborgs kommuner, januari år 2017. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Efterfrågan är stor, såväl centralt som i kommunernas övriga delar. De flesta kommuner uppskattar att det behöver tillkomma både hyresrätter och bostadsrätter i flera storlekar inom en treårsperiod. Kommunerna är även i behov av större äganderätter för att möta den starka efterfrågan i regionen. Behovet av bostäder förväntas inte kunna mötas, då samtliga kommuner i Storgöteborg bedömer att det kommer att råda underskott på bostäder om tre år.

I Storgöteborg påbörjades cirka 6 300 bostäder oräknat tillskott genom ombyggnad under 2016, enligt Boverkets bedömning. Under de kommande två åren förväntar sig kommunerna att bostadsbyggandet kommer att öka. År 2017 är bedömningen att det kommer att påbörjas drygt 8 300 bostäder, medan antalet under 2018 förväntas öka ytterligare till cirka 10 500. Vid sidan om nybyggnationen tillkommer nettotillskottet av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Även om byggandet har tagit fart behövs fler bostäder. Det är 7 av kommunerna som svarar att det är brist på attraktiv detaljplanelagd mark som är en av faktorerna som begränsar bostadsbyggandet i regionen. Överklaganden av detaljplaner och konflikter med allmänna intressen enligt PBL är andra förklaringar som kommunerna uppger begränsar bostadsbyggandet i regionen.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storgöteborgs kommuner
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storgöteborgs kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stormalmö (12 kommuner)

Region Stormalmö har ett bostadsmarknadsläge som i allra högsta grad liknar de andra två storstadsregionerna. Stormalmös samtliga 12 kommuner bedömer att det råder obalans på marknaden med underskott på bostäder, detta för andra året i rad. Läget är detsamma i kommunernas centrala delar. Även här svarar samtliga kommuner att det finns underskott på bostäder. Dock har 5 kommuner svarat att det råder balans på marknaden i kommunens övriga delar, vilket är samma antal som året innan.

Antal kommuner med underskott, balans eller överskott i Stormalmö
Läget på bostadsmarknaden i Stormalmös kommuner, januari år 2017. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Kommunerna uppger att efterfrågan i dagsläget är genomgående stor i alla delar av kommunerna. Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar i flera kommuner, men flera ser problem med de höga nyproduktionspriserna. Regionens kommuner har under flera år tagit emot ett stort antal nyanlända. Många tillhör kategorin EBO, nyanlända som väljer att bosätta sig på egen hand. Det bidrar ytterligare till bostadsbehovet i regionen och sätter press på den allmänna marknaden för hyresrätter.

Boverket bedömer att det påbörjades drygt 5 000 bostäder i Stormalmö under 2016, oräknat tillskott genom ombyggnad. För 2017 respektive 2018 bedömer kommunerna att det kommer att påbörjas cirka 5 900 bostäder respektive år. Utöver nyproduktion kan vi räkna med ett visst nettotillskott av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Det ökade bostadsbyggandet till trots bedömer 10 av 12 kommuner i Stormalmö att underskottet kommer att bestå om tre år. Endast Staffanstorp och Trelleborg förväntar sig att marknaden kommer vara i balans inom de kommande åren. Hälften av Stormalmös kommuner uppger att det är höga produktionskostnader som begränsar bostadsbyggandet. Flera kommuner svarar även att bristen på detaljplaner på attraktiv mark är en begränsande faktor, samt att detaljplaner överklagas.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Stormalmös kommuner
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Stormalmös kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

I fördjupningsfliken redovisas svaren på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej