Underskott i majoriteten av landets övriga kommuner

Drygt 200 kommuner ingår i de två grupper som utgör rikets övriga mindre kommuner. Det finns stora skillnader mellan kommunerna, i såväl folkmängd som geografisk storlek. I år kan vi konstatera att rekordmånga kommuner bedömer att bostadsmarknaden är i obalans med underskott på bostäder.

Övriga kommuner med fler än 25 000 invånare (34 kommuner)

Denna grupp innehåller 34 kommuner, som saknar högskola eller universitet och med en befolkning på fler än 25 000 invånare. Flera av Sveriges mindre kommuners invånare har under ett par år befunnit sig på en bostadsmarknad i förändring. Kommuner vars bostadsmarknader tidigare kännetecknats av balans, med ett bostadsbestånd som motsvarar behovet, har på ett par år fått en marknad i obalans. I årets bostadsmarknadsenkät svarar 33 av 34 kommuner att det finns underskott på bostäder i kommunen som helhet. I förra årets enkät uppgav 19 kommuner samma svar.

Underskott eller balans i landets övriga kommuner, med fler än 25 000 invånare
Läget på bostadsmarknaden i kommuner med fler än 25 000 invånare, januari år 2017. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Samtliga kommuner i gruppen ökade sin befolkningsmängd under 2016. Trycket på bostäder är högt i de centrala delarna, där alla 34 kommuner uppger att det finns underskott på bostäder. Läget är generellt sett bättre i kommunernas övriga delar, men 14 kommuner svarar ändå att det är underskott även utanför centralorten.

Samtliga kommuner i gruppen bedömer att det behöver tillkomma bostäder under de kommande tre åren, i olika storlekar och upplåtelseformer. Kommunerna förväntar sig att det kommer att påbörjas cirka 6 700 bostäder i nyproduktion under 2017. För 2018 förväntas antalet påbörjade bostäder uppgå till drygt 7 700. Det är en ökning med drygt 20 procent vid jämförelse med förväntningarna för 2016–2017 i förra årets enkät. Kommunerna tenderar dock att överskatta förväntningarna något. Vid sidan om nyproduktionen tillkommer även nettotillskottet av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Även om bostadsbyggandet fortsätter att öka, är problemen på bostadsmarknaden långt ifrån lösta. Det är 28 av totalt 34 kommuner som bedömer att marknaden kommer att fortsätta präglas av underskott på bostäder även om tre år. Endast 6 kommuner tror att marknaden kommer att vara i balans, och ingen kommun tror att något överskott kommer att uppstå inom de närmaste åren. Närmare 70 procent av kommunerna uppger att både höga produktionskostnader och brist på detaljplan på attraktiv mark är två av de tre främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet i kommunen.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i övriga kommuner med fler än 25 000 invånare
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i kommuner med fler än 25 000 invånare. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Övriga kommuner med färre än 25 000 invånare (174 kommuner)

Den största gruppen består av kommuner med en folkmängd som understiger 25 000 invånare. I 2017 års bostadsmarknadsenkät omfattar denna grupp 174 kommuner. Kommunerna inom denna grupp är vitt spridda över landet, och det finns stora skillnader i förutsättningarna för deras respektive bostadsmarknader. Några ligger i nära anslutning till större städer med god infrastruktur och bra kommunikationer. Andra kommuner i gruppen har svaga bostadsmarknader som en effekt av bland annat minskande befolkning och få arbetstillfällen. Totalt omfattar dessa kommuner cirka 20 procent av Sveriges befolkning, vilket ungefär motsvarar invånarantalet i Storstockholm eller i gruppen större högskoleorter.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar 145 kommuner att det är obalans på bostadsmarknaden, med underskott på bostäder. Det är en ökning med 20 kommuner sedan förra året, och med 57 kommuner sett över de två senaste åren. Därmed är antalet kommuner med balans färre. Det ska dock tilläggas att gruppen har utökats med 3 kommuner sedan förra året. Det är 28 kommuner som svarar att bostadsmarknaden är i balans. Övertorneå är den enda kommunen i landet som i år svarar att det finns ett överskott på bostäder i kommunen som helhet. 

Underskott, balans eller överskott i landets övriga kommuner, med färre än 25 000 invånare
Läget på bostadsmarknaden i kommuner med färre än 25 000 invånare, januari år 2017. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

 

Skillnaden mellan balans och underskott blir ännu tydligare när vi tittar på situationen på kommunernas centralorter. Det är 160 kommuner som svarar att de centrala delarna av kommunen har underskott på bostäder, medan endast 14 kommuner gör bedömningen att marknaden är i balans. Läget förefaller vara något bättre på delarna utanför centralorten i flera kommuner: 74 kommuner bedömer att marknaden är i balans i kommunens övriga delar. Det är dock fortfarande 78 kommuner som gör bedömningen att de har ett underskott på bostäder.

Karta som visar över kommuner i Sverige som har färre än 25 000 invånare
Kommuner med färre än 25 000 invånare den 1 januari år 2017. Källa: SCB. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Nästintill samtliga kommuner (167) bedömer att det behöver tillkomma bostäder under de närmaste tre åren. Övriga 7 kommuner har alla antingen balans på bostadsmarknaden eller överskott på bostäder i kommunen som helhet. Kommungruppen som helhet bedömer att det kommer att påbörjas cirka 10 400 bostäder i nyproduktion under 2017, och närmare 11 000 bostäder under 2018. Det innebär en stadig ökning från förra årets bedömning då kommunerna uppskattade antalet påbörjade bostäder för 2017 till 9 300. Det kan dock påpekas att kommunerna tenderar att överskatta bostadsbyggandet. Utöver nyproduktion tillkommer nettotillskottet av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Höga produktionskostnader är den överlägset vanligaste förklaringen till vad som begränsar bostadsbyggandet i kommunerna. I årets bostadsmarknadsenkät har 105 kommuner i gruppen gjort den bedömningen.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i kommuner med färre än 25 000 invånare
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i kommuner med färre än 25 000 invånare. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

I fördjupningsfliken redovisas svaren på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej