Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Stödet går inte längre att söka. Har du ansökt via vår e-tjänst så kan du följa ditt ärende i e-tjänsten. Listor över vilka projekt som har beviljats stöd för 2017 hittar du i relaterad information.

Stöd för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap.

För 2017 finns det 500 miljoner kronor som ska användas till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stöd kan under 2017 sökas vid två ansökningsomgångar. Ansökningsomgång 1 pågick till och med 1 augusti. Ansökningsomgång 2 pågick 2 augusti till och med 2 oktober.

Regeringen har tidigare beslutat om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer under 2016, se under rubriken Tidigare sökomgångar.

Ansökan om stöd görs av fastighetsägaren, tomträttshavaren eller någon annan som har fått fastighetsägarens eller tomträttshavarens tillstånd. Fastigheten där åtgärden genomförs måste ligga i eller i anslutning till ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar, det vill säga ett bostadsområde där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. För att få svar på om en fastighet ligger i ett område med socioekonomiska utmaningar kan du använda Boverkets sökfunktion, se länk i "Relaterad information".

Vilka åtgärder kan du få stöd för?

Stöd kan ges till en ny anläggning eller till renovering av en befintlig anläggning. Stödet kan till exempel ges för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. Åtgärden ska vara varaktig och stöd kan inte ges för exempelvis en tillfällig scen eller för att genomföra ett event. Stöd kan ges för högst 50 procent av kostnaden för åtgärden. En åtgärd måste kosta minst 100 000 kronor för att vara stödberättigad. Arbetet med åtgärden får inte ha inletts innan ansökan har kommit in till Boverket. För inspiration se länk i "Relaterad information".

Boverkets prioriteringsgrunder

Boverket ska prioritera ansökningarna utifrån bland annat stödets syfte. Syftet med stödet är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärden och den ska vara tillgänglig för enskilda.

Ansökningsomgångar

Stöd kan i år sökas vid två ansökningsomgångar:

  • Ansökningsomgång 1 pågår till och med den 1 augusti 2017
  • Ansökningsomgång 2 pågår den 2 augusti till och med den 2 oktober 2017

Ansökan ska ha inkommit till Boverket senast den 1 augusti för ansökningsomgång 1 respektive den 2 oktober för ansökningsomgång 2. Boverket kommer under hösten att prioritera bland ansökningarna och besluta vilka som beviljas stöd.

I ansökan ska beräknat slutförandedatum för åtgärden anges. Beviljas ni stöd kommer det stå i Boverkets beslut vilket datum åtgärden ska vara slutförd. Ni kan inte få en länge tid för slutförande än två år från beslutet.

Tänk på att:

  • ansökningsomgång 1 avslutas den 1 augusti och ansökningsomgång 2 avslutas den 2 oktober 2017
  • var ute i god tid om du ska föresträda till exempel ett företag eller en kommun i Boverkets e-tjänst. Det kan ta lite tid att handlägga din ansökan i systemet
  • stöd för moms utgår endast i de fall momsen är en kostnad för sökanden. Här avses momsplikten för den åtgärd som ni söker stöd för och inte er vanliga verksamhet
  • åtgärden inte ska inledas innan ansökan har kommit in till Boverket
  • platsen där åtgärden genomförs måste ligga i eller i anslutning till ett socioekonomiskt utsatt område.

Tidigare sökomgångar

Stödet infördes 2016. Under 2016 hölls två sökomgångar och stöd beviljades med nästan 200 miljoner kronor. Sammanlagt inkom 314 ansökningar och av dessa beviljades 115 stöd. Boverket har tagit fram en statistikrapport för 2016. Rapporten finns i "Relaterad information".

För er som beviljats stöd

Ni får ett förskott med 75 procent av beviljat stöd utbetalt i samband med Boverkets beslut om stöd. Resterande del utbetalas efter det att ni slutfört åtgärden och skickat in en slutrapport till Boverket. I ert beslut står datum för när åtgärden ska vara slutförd och när slutrapporten ska vara hos Boverket. I beslutet står även vilka villkor som gäller för stödet.

Olika typer av projekt som beviljats stöd

Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Stöd har även beviljats för nya anläggningar så som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej