Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Tipsa någon om den här sidan.

Det finns två stöd som riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande, ett tidsbegränsat och ett långsiktigt. Sista ansökningsdag för det tidsbegränsade stödet var 28 februari 2017. Det långsiktiga investeringsstödet gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. Regeringen har beslutat att investeringsstödet utökas och att påbyggnadsbonus införs, läs pressmeddelandet i "Relaterad information".

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Från och med den 1 april 2017 finns det möjlighet att söka ett högre investeringsstöd (6 600 kr/ m²) om en kommun står inför omfattande förändringar i sin fysiska samhällsstruktur. Detta underlättar till exempel för malmfältskommunerna Kiruna och Gällivare att bygga nya hyresbostäder som är nödvändiga för att klara stadsomvandlingen.

Villkor och stödnivåer

Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Stödnivåerna är olika i olika delar av landet:

  • 6 600 kr/m² boarea i Stockholmsregionen
  • 5 300 kr/m² boarea i regionen Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmöregionerna, regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen
  • 3 800 kr/m² boarea i övriga landet.

För ytor upp till och med 35 kvadratmeter boarea per lägenhet lämnas högsta stödbeloppet i respektive region. För ytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea per lägenhet lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för respektive region. För ytor över 70 kvadratmeter lämnas inget stöd. För areor för gemensamma aktiviteter lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för respektive region. För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler får stödbeloppen höjas med 75 procent.

Normhyran per m² boarea per år får inte överstiga:

  • 1 450 kr i Stockholmsregionen
  • 1 350 kr i regionen Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmöregionerna, regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen
  • 1 300 kr i övriga landet.

De bostäder och byggnader som anordnas med stödet ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler. Hyresbostäderna ska också förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi.

I budgeten för 2018 har regeringen avsatt 3,2 miljarder kronor och 3,2 miljarder årligen för 2019–2020. Detta gäller för båda stöden.

Det tidsbegränsade stödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjades från och med den 25 mars 2015 till och med den 28 februari 2017 och går inte längre att söka. Ansökningsblanketterna har därför tagit bort från Boverkets webbplats. För dig som har sökt stödet finns dock fortfarande information om stödet under "Relaterad information".

Det långsiktiga investeringsstödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. För det långsiktiga stödet måste ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen innan ett projekt får påbörjas.

Mer information

Du hittar förordningar, föreskrifter, informationsbroschyrer och ansökningsblanketter i "Relaterad information". Här finns också ett dokument som visar vilken stödnivå just din kommun hamnar i. Du använder en särskild ansökan för hyresbostäder och en särskild ansökan för bostäder för studerande.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Granskad: Sidansvarig: Ingrid Bersn
Hjälpte informationen dig? Ja Nej