Bidrag för upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Eleverna ska vara med och planera åtgärderna. Det går att söka stöden till och med den 1 april 2018. Nu finns en e-tjänst som gör det enklare att söka stödet.

Få inspiration – beställ vår affisch om upprustning av utemiljön för bättre lärande och välbefinnande. Du hittar den i "Relaterad information".

Många skollokaler är i behov av att rustas upp. Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Satsningen syftar till att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan. I syfte att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för såväl lärare som elever och skapa modernare lärmiljöer har regeringen infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler.

Bidrag för upprustning av skollokaler

För skollokaler lämnas bidrag för åtgärder som syftar till att förbättra lärmiljön, arbetsmiljön och åtgärder som minskar miljöpåverkan. Det kan exempelvis vara hur lokalerna är utformade, förbättrad ljusmiljö eller luftkvalitet.

Knapp för inloggning till bidrag för att rusta upp skollokaler.

Bidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

När det gäller utemiljön lämnas bidrag för åtgärder som syftar till att ge barn och elever en förbättrad och trygg lärmiljö som främjar fysisk aktivitet.

Knapp för inloggning till ansökan om bidrag för att rusta upp utemiljöer vid skolor.

För att beviljas stöd till såväl skollokaler som utomhusmiljö är det ett krav att elevskyddsombuden på skolan är delaktiga i ansökan. Det gäller om ansökan avser åtgärder i årskurs 7-9 i grundskolan, 7-10 i specialskolan eller för utbildning i gymnasieskolan. Gällande ansökan för utemiljö ska det även framgå att barnen/eleverna har deltagit i planeringen av åtgärderna.

Via menyn kan du ta del av hur andra har gjort och få en del inspirationstips.

Vem kan få bidrag?

Bidraget lämnas för skollokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta innebär att lokalerna ska ägas eller disponeras av en huvudman för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800).

Bidrag lämnas även för ytor utomhus som hör till skollokaler där huvudman bedriver utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller fritidshemmet.

Hur stort är bidraget?

Bidrag för upprustning av skollokaler kan utgå med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor.

Bidrag för upprustning av utemiljöer lämnas med högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 50 000 kronor.

Ändring i förordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Ändringarna innebär att:

  • Boverket, från och med den 6 februari 2018, får möjlighet att betala ut upp till 100 % i förskott.
  • Sista datum för att färdigställa de åtgärder som bidrag lämnas för flyttas fram från den 30 november 2018 till den 31 december 2018.
  • Sökanden ska redovisa de bidragsberättigade åtgärderna i en slutrapport vid den tidpunkt som Boverket beslutar dock senast den 28 februari 2019. Enligt tidigare regler var sista datum att inkomma med slutrapport den 1 december 2018.
  • Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsägare.

Så söker du bidraget

Ansökan om bidrag görs hos Boverket. Ansökningarna kommer att prövas löpande och bidrag delas ut i mån av medel.

Ansökningsblankett och Boverkets informationsbroschyr om bidraget hittar du i "Relaterad information". Där hittar du också en affisch med inspirationstips. I menyn finns även reportage som visar exempel på hur skolor använt bidraget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej