Ägare till bostadshus kan få bidrag för att ta bort utförda anpassningar

Återställningsbidraget kan under vissa förutsättningar beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bestämmelserna är olika beroende på om det gäller en hyresrätt eller en bostadsrätt. Till exempel kan bidrag inte lämnas för att ta bort anpassningar inne i en bostadsrättslägenhet.

För att öka viljan hos fastighetsägare att samtycka till anpassningar så finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus (ett bostadsrättshus ägs av bostadsrättsföreningen där de enskilda bostadsrättshavarna är medlemmar).

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. 11 §

När det gäller hyreslägenheter lämnas bidrag både för åtgärder i lägenheterna och för åtgärder i anslutning till, det vill säga utanför, dessa. Det spelar ingen roll om hyreslägenheten finns i ett flerbostadshus eller i ett småhus (det vill säga ett en- eller tvåbostadshus). Om ägaren själv bor i en av lägenheterna i ett småhus och hyr ut den andra lägenheten i huset kan han eller hon beviljas bidrag för återställning av den lägenhet som hyrs ut (proposition 1992/93:58 s. 20 och 33).

För bostadsrätter är bidraget begränsat till flerbostadshus och till återställning av vissa åtgärder som gjorts i anslutning till bostadsrättslägenheten. Denna skillnad mot vad som gäller för hyreslägenheter har motiverats enligt följande. Med hänsyn till bidragets syfte, det vill säga att få fastighetsägarens samtycke till anpassningen, har det inte ansetts motiverat att lämna återställningsbidrag för åtgärder i bostäder som innehas med äganderätt eller bostadsrätt. Också i en bostadsrättsförening kan det dock uppstå svårigheter att genomföra en anpassning på grund av att återställningskostnaderna kan bli betungande för föreningen. Även en bostadsrättsförening ska därför kunna få bidrag, men då enbart för återställning av sådana anpassningsåtgärder som har gjorts för att personen med funktionsnedsättning ska komma in i och ut ur bostaden samt för att underlätta förflyttningen till och från huset eller inom tomten. (Proposition. 1984/85:142 s. 33.)

Rättsfall om egnahem

En man hade beviljats bostadsanpassningsbidrag med 38.800 kronor för ombyggnad av badrum, breddning av sovrumsdörr samt borttagning av alla trösklar i ett egnahem. Anpassningen utfördes sommaren 1992. I augusti samma år avled mannen. Hustrun bodde kvar i huset och önskade nu återfå vissa funktioner i bostaden. I stället för det badrumsskåp under tvättstället, som hade tagits bort för att möjliggöra för en rullstolsburen person att komma åt tvättstället, ville hustrun ha ett badrumsskåp uppsatt på väggen. Vidare begärde hon ersättning för kostnaden för draperi med tillhörande stång att sättas upp i dörröppningen mellan hallen och vardagsrummet i stället för den vikdörr som hade tagits bort och flyttats till sovrummet.

Länsrätten avslog överklagandet med följande motivering. Återställningsbidrag kan lämnas för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer, bland annat om de utförts i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut. En förutsättning för bidrag är vidare att anpassningsåtgärderna på grund av ändrade förhållanden inte längre kan användas för sitt ändamål och att åtgärden är till nackdel för andra boende. Vidare ska den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiga 5.000 kronor. Enligt länsrättens bedömning brast det såväl i den första förutsättningen som i de övriga. Hustrun var därför inte berättigad till bidrag för återställning av den anpassade bostaden. Kammarrätten delade länsrättens bedömning.

Kammarrätten i Jönköping, dom 1993-07-30, målnummer 3437-1993.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej