Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag som du finner under "Relaterad information".

I lagen finns också bestämmelser om återställningsbidraget som är ett bidrag som under vissa förutsättningar kan beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar för funktionsnedsatta personer som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. I denna handbok redogör Boverket för de bestämmelser och den praxis som gäller för bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget.

Ansök om bidrag hos din kommun

Du som har en funktionsnedsättning ska vända dig till din kommun om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men lagen hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter det att en åtgärd utförts. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om förutsättningar för bidrag är uppfyllda.

Hyresvärds eller bostadsrättsförenings medgivande

Bor du i en hyreslägenhet behöver du normalt ett medgivande från hyresvärden till att anpassningen utförs. Även bostadsrättshavare kan behöva ett sådant medgivande från bostadsrättsföreningen. Det gäller oavsett om du beviljas bostadsanpassningsbidrag eller inte. Läs mer om detta på sidan "Om du bor i hyresrätt" respektive "Om du bor i bostadsrätt" som du finner i menyn. Under "Relaterad information" finner du även sidan "Intyg från hyresvärd eller bostadrättsförening får inte längre krävas i bidragsärendet".

Exempel på bostadsanpassningar

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. Detta är bara några exempel på anpassningar och det är alltid du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör efter dina egna behov vilka åtgärder som du ska söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende. Bidraget ges för vad som kallas fasta funktioner i en bostad. Som vägledning kan sägas att en fast funktion är något som man vanligen inte tar med sig när man flyttar, till exempel en höj- och sänkbar köksinredning. Kontakta din kommun om du vill ansöka om bidrag eller få mer information. (Under rubriken kommunlista ovan till vänster kan du läsa mer om den information som lämnas på din kommuns webbplats.) Du kan också läsa mer om bidraget i denna handbok.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej