Andelen detaljplaner som överklagas är fortsatt stabil

Sedan 10 år tillbaka ligger andelen antagna detaljplaner som överklagas stadigt. Även andelen detaljplaner som upphävs till följd av ett överklagande är fortsatt låg. Var den högsta andelen överklaganden sker i landet skiljer sig däremot något jämfört med tidigare år.

Under 2015 överklagades 359 detaljplaner till länsstyrelsen, vilket motsvarar knappt 24 procent av det totala antalet antagna detaljplaner. Det är en ökning jämfört med 2014 då drygt 19 procent av detaljplanerna överklagades. Sett över de senaste 10 åren har emellertid andelen överklagade detaljplaner legat stadigt på mellan 19 och 25 procent. Andelen kan ha en viss felmarginal eftersom uppgifterna avser de ärenden som länsstyrelsen avslutat under kalenderåret 2015 och ett överklagande kan gälla en detaljplan som antogs före 2015.

1.2.4a Antal överklagade och upphävda detaljplaner i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner 2008-2015.
1.2.4a Antal överklagade och upphävda detaljplaner i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner 2008-2015. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2015. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Isabelle Ripa, Boverket

Under 2015 har 194 antagna detaljplaner överklagats till Mark- och miljödomstol. Det är en ökning med närmare 28 procent jämfört med 2014.

Högst andel överklaganden i förortskommuner till storstäderna

I 11 av 21 län ligger andelen överklagade detaljplaner för 2015 högre än 20 procent. Det län som utmärker sig 2015 är Gotland där närmare 43 procent av de antagna detaljplanerna överklagats. Hallands- och Södermanlands län ligger fortsatt högt med en andel på 35 respektive 38 procent. För Stockholms län har andelen ökat från 23 procent 2014 till 39 procent 2015. Det län där andelen ökat mest är Västernorrland där 28 procent överklagades 2015 jämfört med 6 procent 2014.

I andra änden av skalan finns Kalmar-, Jönköpings- och Västmanlands län som fortsatt har en låg andel överklaganden och ligger på mindre än 10 procent för 2015. För Blekinge län har andelen minskat markant från 43 procent 2014 till 25 procent 2015.

En indelning enligt Sveriges kommuner och landstings kommungrupper visar att högst andel detaljplaner har överklagats i gruppen "Förortskommuner till storstäderna" under 2015. I dessa kommuner har sammanlagt 38 procent av alla antagna detaljplaner överklagats, vilket är en markant ökning jämfört med 2014 då andelen låg på drygt 20 procent för samma grupp. Även gruppen "Större städer" har ökat jämfört med föregående år och ligger nu på 29 procent överklagade detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare år då högst andel detaljplaner överklagats i grupperna "Storstäder" och "Turism- och besöksnäringskommuner".

Lägst andel överklagade detaljplaner återfinns liksom tidigare år i kommungrupperna "Glesbygdskommuner", "Kommuner i glesbefolkad region" och "Varuproducerande kommuner".

1.2.4b Andelen överklagade detaljplaner under år 2015 fördelat enligt Sveriges kommuner och landstings kommungrupper.
1.2.4b Andelen överklagade detaljplaner under år 2015 fördelat enligt Sveriges kommuner och landstings kommungrupper. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2015. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Isabelle Ripa, Boverket

Totalt sett upphävs få detaljplaner

Andelen detaljplaner som upphävs till följd av ett överklagande är fortsatt låg. Under 2015 har länsstyrelsen helt eller delvis upphävt 29 detaljplaner. Det motsvarar knappt 2 procent av det totala antalet antagna detaljplaner och 8 procent av de överklagade detaljplanerna för 2015. Orsak till upphävande varierar, men en av de vanligaste orsakerna under 2015 uppges vara felaktig planprocess eller brister i underlaget.

Sammanlagt har 393 detaljplaner antingen överprövats av länsstyrelsen inom ramen för statlig tillsyn eller överklagats till länsstyrelsen på enskilt initiativ under 2015. Det motsvarar drygt 25 procent av det totala antalet antagna detaljplaner, vilket är en marginell ökning jämfört med tidigare år.

Av alla överprövade och överklagade detaljplaner har totalt 44 detaljplaner upphävts av länsstyrelsen under 2015. Det motsvarar knappt 3 procent av det totala antalet antagna detaljplaner. Den totala andelen upphävda detaljplaner har legat stabilt runt 2 procent de senaste åren.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej