Byggnadsnämndens avgifter

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster som kommunerna enligt någon lag är skyldiga att tillhandahålla får avgifter dock endast tas ut om det är särskilt föreskrivet.

Kommunallag (1991:900) 8 kap 3b §

Byggnadsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 352)
PBL medger att kommunerna får ta ut avgifter för beslut om:

 • planbesked,
 • förhandsbesked,
 • villkorsbesked,
 • startbesked,
 • slutbesked,
 • ingripandebesked, och
 • lov.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8 §

Kommunen får även ta ut avgifter för:

 • tekniska samråd,
 • slutsamråd,
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatser,
 • upprättande av nybyggnadskartor,
 • framställning av arkivbeständiga handlingar,
 • expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked, och
 • andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8 §

Planavgift

Kommunen kan finansiera sitt planarbete på olika sätt. Finansieringen kan ske med skattemedel, genom avtal med exploatören om ersättning och genom planavgift i samband med bygglov. Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för fastigheten.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 9 §

Det är viktigt att avgifternas storlek, fördelning och tidpunkt för uttag tydliggörs för berörda fastighetsägare redan vid planarbetets start. Kommunen behöver därför en princip för hur planavgifter som tas ut i bygglovskedet fördelas inom ett planområde.

Nivå på avgifterna

Byggnadsnämndens avgifter får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgifterna gäller även kallat självkostnadsprincipen. Hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som kommunfullmäktige beslutar om. (jfr prop. 1985/86 sid. 797)

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 10 §

Vem ska betala

Byggnadsnämndens avgifter ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggning avser. Nämnden får ta ut avgiften i förskott. Även ansökningar som avslås kan byggnadsnämnden ta ut en avgift för. (jfr prop. 1985/86 sid. 795)

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 11 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej