Bygglov för byggnader

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål.

Vid ändring av en byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs det oftast bygglov. Inom detaljplanelagt område krävs det i vissa fall bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller för att på annat sätt ändra en byggnad så att dess yttre utseende påverkas avsevärt.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Nybyggnad

Det krävs normalt bygglov för nybyggnad. För en- och tvåbostadshus och ekonomibyggnader finns det vissa undantag från lovplikten. Det finns även undantag för vissa byggnader på allmän plats som kommunen är markägare till och för fristående väderskydd för kollektivtrafiken.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4a §

Nybyggnad definieras enligt plan- och bygglagen, PBL, som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. I PBL definieras byggnad som en varaktig konstruktion, som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller som är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Enligt förarbetena till lagen bör en byggnad vara konstruerad så att avsikten är att människor ska kunna vistas i den. (prop. 2009/10:170 sid. 144)

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

I förarbeten och rättsavgöranden i anslutning till äldre lagstiftning har begreppet byggnad närmare förklarats när det gäller små och enkla konstruktioner, lätt flyttbara konstruktioner och vissa speciella konstruktioner. Eftersom begreppet byggnad numera är definierat i lagen innebär det att tolkningen enligt äldre förarbeten samt äldre praxis inte alltid är tillämplig men den kan fortfarande vara vägledande. Praxis till den nya lagen kommer att utvecklas efterhand. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 674 f.)

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder

Små och enkla konstruktioner
Exempel på små och enkla konstruktioner som i tidigare rättspraxis har betraktats som byggnader är hydda, kiosk, lekstuga och långtidsuppställt tält för mötesverksamhet. Ytterligare exempel på små och enkla konstruktioner som har betraktats som byggnader är lappkåta och sol- och regnskydd med trätak. Små och enkla konstruktioner kan även fortsättningsvis betraktas som byggnader om kriterierna för byggnad enligt lagens definition är uppfyllda. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 674)

Lätt flyttbara konstruktioner
Det har i äldre rättspraxis inte krävts att en byggnad ska vara förenad med marken. Något sådant krav finns inte heller enligt definitionen av byggnad i PBL. Husvagnar, redskapsvagnar, husbåtar och försäljningskiosker på hjul har därför i vissa fall betraktats som byggnad. Vid bedömningen har hänsyn tagits till användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen. En husvagn som står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal semesterperiod och används för bostadsändamål har betraktats som en byggnad. Som exempel på betydelsen av varaktigheten kan nämnas att en kiosk på hjul som flyttas dagligen inte har ansetts kräva bygglov. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 675)

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

Att flytta en byggnad permanent från en plats till en annan plats på tomten eller till en annan tomt är att betrakta som uppförande av en ny byggnad och är därför också en bygglovspliktig åtgärd.

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

Vissa speciella konstruktioner
I rättsavgöranden till tidigare lagstiftning har även vissa speciella konstruktioner betraktats som byggnader. Det gäller exempelvis större silobyggnader och spannmålstorkar. Båtkranar och skateboardramper har däremot inte betraktats som byggnader. Eftersom begreppet byggnad numera är definierat i lagen innebär det att tolkningen enligt äldre förarbeten samt äldre praxis inte alltid är tillämplig. Konstruktioner som inte betraktas som byggnader kan ändå vara bygglovspliktiga som andra anläggningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 675)

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 1-3 §§

Tillbyggnad

Bygglov krävs normalt för att göra en tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från lovplikten. I PBL definieras tillbyggnad som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Detta gäller oavsett i vilken riktning det sker. Det betyder att en tillbyggnad uppåt, åt någon sida eller nedåt räknas som tillbyggnad. Altaner kan kräva bygglov om de räknas som tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 676)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4a §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 5a §

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder.

Väsentligen annat ändamål

Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Här kan du läsa mer om lovplikten för väsentligen annat ändamål

Ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri

Vid ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs normalt bygglov. För en- och tvåbostadshus och ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från lovplikten. Bygglovsplikten kan bero på om ändringen har inverkan på behov och dimension av va-anläggningar, gator, parkeringsutrymmen, service med mera. (jfr prop. 1993/94:178 sid. 113 f.)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4c §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3 §

För sammanslagning av flera lägenheter eller flera lokaler till en borde inte bygglov krävas, eftersom någon motsvarande inverkan inte bedöms uppstå i sådana fall.

Du kan läsa om undantag från lovplikten för att inreda en ytterligare bostad i en – och tvåbostadshus här under rubriken Inreda ytterligare bostad.

Ändring av byggnadens yttre utseende

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att göra andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende. Det finns dock undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus finns undantag från lovplikten för fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 6a §

Här kan du läsa mer om lovplikten för ändring av byggnaders utseende

Här kan du läsa mer om undantaget från lovplikt för en- och tvåbostadshus

Ekonomibyggnader

Inom detaljplanelagt område gäller samma bygglovsplikt för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed liknande näring, som för andra byggnader. Utanför detaljplanelagt område krävs det bygglov endast för åtgärder som innebär att byggnader tas i anspråk eller inreds, helt eller till viss del, för väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts till eller som finns angivet i det senast lämnade lovet.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3 §

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade ekonomibyggnader.

Ändrad lovplikt i detaljplan och områdesbestämmelser

Det finns vissa möjligheter för kommunen att minska och utöka bygglovsplikten genom särskilda bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 7 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 4 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 4a §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej