6:2 Luft

Detta avsnitt ställer krav på luftkvalitet i byggnader med avseende på radon i inomhusluften, mikroorganismer och ventilation. Avsnittet är uppbyggt av systemkrav som ska säkerställa god luftkvalitet i byggnader. Dessa systemkrav ska tillsammans med andra krav i BBR avsnitt 6 om bl.a. termiskt klimat (6:4), fukt (6:5) och utsläpp till omgivningen (6:7) precisera kravet i 3 kap. 9 §, PBF på att byggnadsverk ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa.

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 9 §

Ventilation

Systemkraven gäller egenskaper för ventilationsflöden, luftdistribution, vädring och utformning av installationer. Ventilation behövs för att hålla mängden luftburna föroreningar inomhus på en acceptabel nivå genom att tillföra friskluft och föra bort föroreningar.

Vid projektering av ventilationssystem är det viktigt att se byggnaden som ett system och inte i onödan se ventilationen som en lösning på andra problem. Exempelvis kan man välja lågemitterande material för att minska mängden kemiska ämnen i luften. Ett annat exempel är att välja solavskärmning och dylikt för att minska värmelaster, i stället för att föra bort övertempererad luft med hjälp av ventilationssystemet. Detta kan ge dubbla vinster genom att både kylbehovet och användningen av driftsel minskar. För att få en bättre inomhusmiljö och spara energi på drift och uppvärmning av tilluft kan behovsstyrning av ventilationen vara ett alternativ. För detta ändamål finns ett lägsta värde för uteluftsflödet vid flödesreducering angivet för bostäder då ingen vistas där. En sådan reducering av luftflödet får endast ske om den kan göras separat för varje enskild bostad.

Ventilationssystemen bör anpassas efter byggnadens utformning och tänkta användning. För att säkerställa god luftkvalitet särskilt i små bostäder bör man beakta behov av utelufts/tilluftsflöde enligt dels BBR avsnitt 6:251, dels riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. För att undvika risk för drag i små bostäder bör dimensionering av frånluftsflöden anpassas till bostadens planlösning och utformning. Typlösningar för frånluften för ventilationens grundflöde i sådan bostad kan skilja sig åt beroende på om bostaden utöver vardagsrum har enbart badrum eller om den dessutom även har pentry/kök integrerat med vardagsrummet. Bortföring av föroreningar och fukt i denna bostad kan ske från badrummet. Det behövs således inget grundflöde för frånluft från vardagsrummet. Däremot ska tillfälliga föroreningar från matlagningen, såsom matos och fukt, tas om hand så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen. Detta kan ske med t.ex. ventilation med forceringsmöjlighet.

Vidare kan ett vädringsfönster i badrum vara ett alternativ i stället för forcerad ventilation. Funktionskraven i BBR avsnitt 6:253 innebär generellt att det ska finnas möjlighet till forcerad ventilation eller vädring. För studentbostäder räcker det om rummet för matlagning har indirekt tillgång till öppningsbart fönster eller vädringslucka. Vädring kan inte ersätta allmän ventilation utan är tänkt att användas tillfälligt vid för höga luftföroreningar eller fukt.

Det finns särskilda regler i 5 kap. PBF om funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader (OVK). Funktionskontrollen ska ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter, för de flesta byggnader, regelbundet vid återkommande kontroller.

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap

Installationer som inte utgör ventilation

Det finns även andra slags installationer som är ägnade att uppfylla luftkvalitetskraven men som inte utgör ventilation. Ett av flera exempel på detta kan vara kolfilterfläktar som suger upp luft, avskiljer vissa föroreningar från till exempel matlagning och återcirkulerar luften i rummet. Byggreglernas krav på ventilation innebär inte att alla de olägenheter som behöver föras bort måste tas om hand just av ventilationen, utan det är tillräckligt att ventilationen för bort de olägenheter som inte förs bort på annat sätt. Byggreglerna hindrar alltså inte sådana tekniska lösningar som innebär att luftkvalitetskraven uppfylls till viss del genom ventilationen och till viss del genom andra installationer. De grundläggande funktionskravet på god luftkvalitet måste dock uppfyllas oavsett vilken teknisk lösning man väljer.

Krav på inomhusluften i andra regelverk

BBR ställer grundläggande krav på luftväxling och luftkvalitet i en byggnad. Det finns även andra regler som ska tillämpas beroende på hur byggnaden är tänkt att användas. Arbetsmiljöverket har regler om luftkvalitet och ventilation i arbetslokaler. Även miljöbalkens krav har koppling till luftkvaliteten i byggnader. Folkhälsomyndigheten ger ut regler om luftkvalitet och ventilation med koppling till miljöbalken.

Länk till BBR

Ta del av BBR för avsnitt 6.
Hela BBR kan du ta del av via länk i högerkolumnen.

Veta mer

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK (2012), Boverket.

WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. WHO (2010). ISBN 978-92-890-0213-4.

Världshälsoorganisationens rekommenderade gränsvärden för luftkvalitet för inomhusluft och utomhusluft. Finns att ladda ner på www.euro.who.int/air.

Metodik för bestämning av dimensionerande luftflöde vid projektering av anläggningar för luftbehandling. Mats Persson, Svensk Byggtjänst, www.byggtjanst.se. ISBN 978-91-7332-983-5.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej