Teman

Här presenteras så kallade teman, ämnen som omfattar flera delar av plan- och bygglagen.

Riksintressen

Person som klättrar på isig vägg brevid vattenfall i Norrköping. Foto: Johnér bildbyrå

Detta tema innehåller en beskrivning av riksintressesystemet, om vilka olika roller inblandade myndigheter har samt hur riksintressena ska hanteras i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

Hälsa, säkerhet och risker

transport och bebyggelse

Denna vägledning handlar om tillämpning av plan- och bygglagen med hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Industribuller

Flygplats

Denna vägledning fungerar som ett kunskapsstöd för lagstadgade hänsynstaganden till industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

Kulturvärden

Gatubild med äldre byggnader. Foto: Franz Feldmanis

Läs om begreppet kulturvärde, olika typer av kulturmiljöunderlag samt relevanta lagars relation till varandra.

Nationella mål

Vy över stad i solnedgång. Foto: Johnér bildbyrå

Detta tema innehåller information om de nationella målen.

Rivningsavfall

Rivning av äldre byggnad. Foto: Tomas Magnusson

Detta tema innehåller vägledning om rivningsavfall inom ramen för Plan- och bygglagen. Läs bland annat om vilka åtaganden du som byggnadsinspektör, byggherre eller kontrollansvarig har.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej