Start / Planera / Planeringsfrågor / Vindkraft / Planeringsinsatser för vindkraft

Planeringsinsatser för vindkraft

Det har under en längre tid pågått en intensiv planering för utbyggnad av vindkraft i Sveriges kommuner. Detta till stor del tack vare det planeringsstöd som regeringen avsatte medel för under åren 2007-2010. Här presenteras den utvärdering som Boverket genomfört av stödet.

Se en film om erfarenheter från planeringsarbetet med vindkraft.utvärdering och Uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft

 Klicka på bilden för att ladda ner rapporten Syftet med ett stöd till planeringsinsatser för vindkraft var att skapa en planmässig beredskap för att främja utbyggnaden av vindkraft. Genom att stimulera en kommunal översiktlig fysisk planering ville regeringen skapa förutsättningar för väl avvägda etableringar av vindkraft som var väl förankrade hos medborgarna. Man ville också att planeringen skulle ge ett bra underlag för vindkraftsföretag och elnätsägare samt att underlätta och påskynda efterföljande planering och beviljande av bygglov. Den 1 maj 2007 trädde förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft i kraft. Boverket fick då i uppgift att informera, administrera och utvärdera stödet.


Totalt har 212 kommuner och 13 länsstyrelser sökt stödet och arbetat med att ta fram planeringsunderlag och/eller arbetat med vindkraft i en översiktsplaneprocess. Av de 110 miljoner kronor som Boverket tilldelats för stöd till planeringsinsatser har knappt 84 miljoner kronor betalats ut. Boverket ser att planeringsstödet för vindkraft har haft en stor betydelse för att stimulera och utveckla översiktsplaneringen i kommunerna. Planeringsstödet har varit en viktig och i vissa fall avgörande stimulans för att få igång översiktsplaneringen. Stödet har även bidragit till ett ökat intresse för och kunskap om översiktsplanering.

Generellt sett ger framtagna översiktsplaner och planeringsunderlag vägledning vid prövning såväl internt hos kommunerna som för tillståndsgivande myndighet samt vägledning för vindkraftsföretagen när det gäller möjliga lokaliseringar. Det finns dock vissa brister i kvalitén i en del planer. Företag inom vindkraftsbranschen uppger att de har haft nytta av planerna, men att kvaliteten vad avser vindenergin i de utpekade lämpliga områdena och bristen på information om elnäten, gör att de har begränsat värde för överväganden om lokalisering. Vindkraftsbranschen har inte heller känt sig delaktig i framtagandet av de kommunala planerna. Elnätets utbyggnad, havsplanering och teknikutveckling är några av de områden där Boverket ser ett behov av ytterligare planering och samordning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att majoriteten av Sveriges kommuner nu integrerat vindbruk i sina översiktplaner. Många kommuner hade inte haft ekonomiska möjligheter att genomföra en lika omfattande planeringsinsats utan stödet. Därmed har också en omfattande lokal offentlig diskussion skett liksom politiska ställningstaganden om vindkraftens utveckling. Boverket bedömer därför att huvudsyftet med stödet har uppnåtts.

Seminarium om samhällsplanering och vindkraft

Som ett led i utvärderingen av planeringstödet genomförde Boverket den 15 november 2012 ett seminarium med fokus på vindkraft ur ett samhällsplaneringsperspektiv. På seminariet fanns representanter från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och vindkraftsbranschen. Klicka här för att läsa mer om vad som diskuterades under dagen och ladda ner presentationerna.

Underlag till utvärderingen

Boverket har under 2008-2012 genomfört ett antal uppföljningsstudier av stödet som ligger till grund för utvärderingen av stödet. Här nedan presenteras kortfattat några av dessa studier. Klicka på länkarna för att ladda ner respektive rapport.

2008
Under hösten 2008 genomförde Trivector Information på uppdrag av Boverket en kartläggning av hur kommunerna då arbetade med planeringsinsatser för vindkraft. Målgruppen var de kommuner som fått stöd. Undersökningen genomfördes i två delar, dels via en webbenkät och dels via samtalsintervjuer med en kommun per län.
Boverkets stöd till planering för vindkraft – delutvärdering webbenkät
Boverkets stöd till planering för vindkraft – delutvärdering intervjustudie

2010
Boverket har låtit MKB-Centrum SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvärdera några tillägg till och fördjupningar av översiktsplaner med tema vindkraft som kommunerna har tagit fram med hjälp av planeringsstödet. I rapporten går man igenom ett trettiotal översiktsplaner.
Miljöbedömning av kommunala planer om vindkraft

2011
Under 2011 genomfördes en uppföljning och vidareutveckling av den kartläggning som Trivector Information gjorde 2008. Undersökningen genomfördes på samma sätt som 2008 och av samma konsult.
Utvärdering av Boverkets vindkraftsstöd - hur har det gått i kommunerna?

För att sprida goda exempel på hur man kan jobba med demokratiska förankringsprocesser tog Boverket 2011 fram en skrift om medborgardialog. Intervjuer med sju kommuner som alla aktivt arbetat med demokratisk förankring i vindkraftsarbetet genomfördes.
Medborgardialog om vindkraft - exempel från sju kommuner

2012
Under hösten 2012 har Boverket med hjälp av Sweco genomfört en studie för att följa upp användbarheten av de översiktsplaner för vindkraft som kommunerna arbetat fram under stödperioden. Via en enkätundersökning har vindkraftsbranschens delaktighet och syn på den kommunala planeringen undersökts. Parallellt med detta genomförde Sweco två intervjustudier med handläggare på länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer och kommunala bygglovshandläggare.
Boverkets stöd till planeringsinsatser för vindkraft - utvärdering av de kommunala översiktsplanernas användbarhet vid planering och etablering av vindkraft

 

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!