Start / Planera / Nationell planering / Riksintressen

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som områden av riksintresse.

Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning (t.ex. vindkraft). Områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.

Hur bestäms vilka områden det gäller?

Bestämmelserna om riksintresse finns i miljöbalken. Riksintressena i de olika kapitlen pekas ut på olika sätt..

Ett skogsområde som är inhägnat av en gärdgård. Foto: Marianne Nilsson Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken gäller bara områden med natur- och kulturvärden. Dessa områden anges direkt i lagen och har alltså beslutats av riksdagen. Men områdena anges bara mycket grovt i lagen. Det är meningen att områdenas närmare avgränsning ska göras i kommunernas översiktsplanering

 De riksintressen som finns angivna i 3 kap. miljöbalken kan gälla både bevarande och exploatering. I kapitlet anges bara allmänt de ändamål (t.ex. naturvård eller kommunikationsanläggning) som gör att ett område kan vara av riksintresse. De geografiska områdena i landet ska sedan pekas ut i en dialog, där olika företrädare för det allmänna (stat och kommun) tar del. Statliga myndigheter med ansvar för olika sektorer har fått i uppgift att för sina respektive sektorer ange områden som myndigheterna anser är av riksintresse. Hur ansvaret är fördelat mellan de olika myndigheterna framgår av förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. Dessa anspråk från olika myndigheter ska sedan behandlas i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.
  

Vad innebär det att ett område pekats ut som riksintresse?

Det är bara när markanvändningen ska ändras som det kan få någon betydelse att ett område är av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas alltså inte. Det är också bara vid sådan ändring av markanvändningen som behöver någon form av beslut från en myndighet för att kunna genomföras som riksintresseområdena kan beaktas. Vilka lagar som kräver att hänsyn tas till områden av riksintresse framgår av förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. Det kan vara beslut som fattas av domstol, statlig myndighet eller regeringen men också kommunala beslut. Det är alltså den som beslutar som måste ta hänsyn till om ett område är av riksintresse. Om den ändrade markanvändningen skulle innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse så är huvudregeln att ändringen inte kan få tillstånd.

Hela syftet med bestämmelserna om riksintresse är att det inte ska spela någon roll enligt vilken lag ett beslut fattas. Hänsynen till riksintressena ska vara densamma när beslut fattas som innebär att markanvändningen inom ett område ändras. För besluten ska också den kommunala översiktsplanen spela en roll som beslutsunderlag. Det beror på att översiktsplanen är en del i processen att ange områdena av riksintresse.

Vilken är Boverkets roll?

Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden. Det betyder bland annat att Boverket ska ha en allmän överblick över hur bestämmelserna tillämpas. Boverket ska också verka för samordningen av de statliga myndigheternas underlag för tillämpningen av bestämmelserna.

 

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!