Start / Miljö / Mål för miljön

Miljömålen

Hela Sverige strävar efter att nå samma mål för miljön. Riksdagen har beslutat att Sverige till nästa generation (år 2020) ska ha löst de stora miljöproblemen utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (generationsmålet). 16 nationella miljökvalitetsmål beskriver bilden av hur miljön då ska se ut. Varje mål är konkretiserat i ett antal preciseringar. Boverket har ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", men ska inom sina verksamhetsområden samhällsplanering, byggande och boende också verka för att alla miljömålen nås.

I miljömålssystemet finns också 24 beslutade etappmål. Etappmålen ska vara kopplade till styrmedel och åtgärder och vara tidsetapper på vägen för att nå ett eller flera av miljökvalitetsmålen.
 
Arbetet utförs på såväl nationell som regional och lokal nivå. Miljömålsberedningen ger råd till regeringen om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Beredningen tar också fram strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom prioriterade områden i samverkan med berörda myndigheter. Arbetet med uppföljning och utvärdering av miljömålen samordnas av Naturvårdsverket.

Uppföljning och utvärdering av utvecklingen

Varje år rapporteras läget (var står vi?) i miljömålsarbetet till regeringen. Bedömningen 2014 för God bebyggd miljö finns på Miljömålsportalen. Ungefär vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering som bland annnat besvarar frågeställningarna:  varför står vi där vi står? Vilka åtgärder behövs?). Den senaste fördjupade utvärderingen redovisades till regeringen juni 2012. Just nu pågår arbetet med en ny fördjupad utvärdering som ska vara färdig under sommaren 2015.

Miljökvalitetsmålen, preciseringarna och etappmålen följs upp genom bland annat indikatorer. För God bebyggd miljö finns för närvarande 27 indikatorer som presenteras på Miljömålsportalen.

Mer om styrning med miljökvalitetsmål finns att läsa på Miljömålsportalen, som är den gemensamma webbsidan för arbetet med alla miljömålen. På "portalen" publiceras bland annat en mängd rapporter med bäring på miljömålen.

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!