Start / Lag & rätt / Rättsfall / Rättsfall från kammarrätterna / Tillgänglighet

Domar från kammarrätter angående tillgänglighet

Nedanstående utdrag ur domar från olika  kammarrätter  samt en dom från regeringsrätten handlar om tillgänglighet..

 

Kontorsbyggnad - undantag från krav på hiss/lyftanordning.

PBL 3:7 och 10  kap.

KR i Göteborg 1998-01-28 (mål nr 1118-1997, avd 5), ej prövningstillstånd före 960501.
Luftfartsverket ansökte om tillfälligt bygglov för uppförande av kontorsbyggnad i två plan och om undantag från bestämmelserna om krav på hiss eller annan lyftanordning enligt 3:7 PBL. Byggnadsnämnden avslog ansökan om undantag och beviljade bygglov i efterhand för byggnad i ett plan. Vidare påfördes luftfartsverket byggnadsavgift. Länsstyrelsen konstaterade att bestämmelsen om tillfälligt bygglov inte innehåller några krav på att bestämmelserna i 3 kap. PBL behöver iakttas men att en lämplighetsprövning skall göras. Länsstyrelsen fann vid en sådan lämplighetsprövning att krav på hiss eller lyftanordning inte borde uppställas i aktuellt fall. Lst upphävde beslutet om krav på installation av hiss och ändrade det beviljade bygglovet för tillfällig åtgärd på så sätt att det avser kontorsbyggnad i två plan i enlighet med ansökan. Överklagandet betr. byggnadsavgift avslås. KR gör samma bedömning som Lst.

Tillgänglighet och vite

3:7 PBL och 12 § BVF.
*KR Sundsvall 2003-02-17 (mål nr 216-2002, avd 2), skiljaktig mening.
Fråga i målet var om undantag från regeln om tillgänglighet kunde göras för ett bolags tillbyggnad avseende förråd och två kontorsrum, med hänsyn till arten av den verksamhet bolaget bedrev i den tillbyggda delen av lokalen. Enligt bolaget användes den tillbyggda delen enbart av företagsledaren för administrativa uppgifter samt som förråd, varför bolaget ansåg att det skäligen inte kunde krävas att hiss installerades mellan affärsplan och tillbyggt förråd och kontor. I likhet med länsstyrelse och länsrätt fann kammarrätten att bolagets yrkande inte kunde bifallas. Domen ändrad av Regeringsrätten 2005-12-21, mål nr 3060-03, RÅ 2005 ref.73 (se nedan).

Hiss villkor i bygglov?

KR Stockholm 2004-05-24 (mål 4645-02, avd 02).
Byggnaden, som skall användas som behandlingshem för tvångsomhändertagna pojkar, är delvis byggd i två plan och delvis i ett plan. På övre plan finns vissa personalutrymmen. På nedre planet bedrivs nu aktuell verksamhet som rör eleverna och deras anhöriga. Med hänsyn härtill och till arten av den verksamhet som lokalerna är avsedda för finner KR inte skäl att ändra det av Lst fastställda villkoret nämligen att, den aktuella byggnaden skall uppföras så att hiss eller annan lyftanordning senare kan installeras utan svårighet. LR hade samma uppfattning. (Bn angav som villkor att hiss skall installeras i fastigheten.) Domen har vunnit laga kraft.

Inget krav på kundtoalett

KR Göteborg 2004-10-13 (Mål nr 3095-04, avd. 4). (Se även KR Gbg 2004-10-13, mål nr 3118-04)
Nybyggnad av livsmedelshall. Enl. bn ska kundtoalett uppföras. Lst skriver i sin bedömning: ”Om toaletter för kunder anordnas skall dock minst en toalett kunna användas av person som sitter i rullstol enligt BBR 3:126. Föreskrifterna anger dock inte att toalett skall finnas.” Lst fann att det inte förelåg laglig grund för att kunna resa krav om att toalett för kunder skall anordnas i livsmedelshallen. Det utgör inte ett tekniskt egenskapskrav på byggnadsverk enligt gällande författningsbestämmelser, utan torde främst vara att anses som en fråga av renodlad servicekaraktär. KR instämde i underinstansernas bedömning. Domen har vunnit laga kraft. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Beslut 2006-02-28.

Inget krav på kundtoalett

3:3 PBL och 3:126 BBR
KR Göteborg 2004-10-13 (Mål nr 3118-04, avd. 4) 3:3 PBL, (Se även KR Gbg 2004-10-13, mål nr 3095-04)
Enl. bn ska kundtoalett uppföras. Lst skriver i sin bedömning: ”Frågan huruvida det i direkt anslutning till butiksbyggnaden skall anordnas hygienutrymme utgör inte en fråga om tillgänglighet eller användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” Det föreligger inte laglig grund för att kunna resa krav om att hygienutrymme för allmänheten skall anordnas i direkt anslutning till butiken. KR gjorde samma bedömning. Domen har vunnit laga kraft. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Beslut 2006-02-28.

Tillgänglighet för hiss

Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL) och 12, 14 och 15 §§ förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVF). Boverkets byggregler (BBR).
KR Stockholm 2006-02-02 (mål nr 1938-05, avd. 01).
Målet handlar om inredning av två vindslägenheter om 90 resp. 125 m² i centrala Stockholm. Fastigheten har två separata ingångar med tillhörande trappuppgångar. Lägenheterna kommer att vara åtskilda genom det utrymme om ca 50 m² som används som vindsförråd. De kommer också att skiljas åt genom en brandsäker skiljevägg. Enligt uppgift ska den passage mellan trappuppgångarna som finns på vinden sättas igen. Vindslägenheterna kommer då helt att sakna kontakt med varandra och nås från olika trappuppgångar. Bn anför att svensk bygglagstiftning med tillämpningsföreskrifter ställer mycket höga krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och bn ställer krav på hiss. Fastighetsägaren motsätter sig detta krav och anför bl.a. att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte kan ta sig in i fastigheten från gatuplan och inte heller nå innergård eller tvättstuga. KR skriver i sin dom att ”frågan i målet är om det föreligger särskilda skäl att medge avvikelse enligt Boverkets byggregler BBR 1:2 från kravet på tillgänglighet för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättning vid omvandlingen av yta på vindsplanet till lägenheter i den aktuella fastigheten”. Mot bakgrund av att det i praktiken är två från varandra skilda trappuppgångar anser KR att fastigheten i det närmaste är att betrakta som två separata enheter. Den inredningsbara arean på vindsplanet uppgår då enligt KR för resp. enhet till maximalt 155 m². Med hänsyn främst härtill men även med beaktande av vad som framkommit om den redan idag begränsade tillgängligheten finner KR ”att det i detta fall föreligger särskilda skäl att enligt Boverkets byggregler BBR 1:2 medge avvikelse från kravet på tillgänglighet med hiss till vindsplanet”. (LR kom till samma domslut.)  – Boverkets kommentar. De regler om undantag som finns i Boverkets byggregler, BBR 1:2, gäller enbart BBR (...”i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning”). De gäller inte lag och förordning.
Domen har vunnit laga kraft. RegR meddelade inte prövningstillstånd. Beslut 2009-01-27.

Handikapptoaletter på arbetsplats

12 § BVF och 3:121 BBR.
KR Göteborg 2006-03-24 (mål nr 4043-04, avd. 1).
Kontorsbyggnad i fyra plan avsedd för ca 40 anställda. Toalettrum på plan 1 och 3 medger vändning med en utomhusrullstol. Toalettrum på plan 2 och 4 uppfyller inte måtten för vändning av en utomhusrullstol, men en inomhusrullstol kan vändas. Mellan våningsplan och terrass med utrymningsväg på plan 2 finns en nivåskillnad om två trappsteg. KR gör inte någon annan bedömning än LR. (LR  skriver att byggnationen inte uppfyller kraven i 3:3 PBL. BN har haft fog för sitt föreläggande förenat med vite avseende ombyggnad av toaletter på plan 2 och 4 samt anpassningsåtgärd för att nå terrassen och utrymningsvägen på plan 2.) (Yttrande från Boverket till LR.) Domen har vunnit laga kraft.

Föreläggande att hiss eller annan lyftanordning ska installeras

KR Jönköping 2006-08-31 (mål nr 2204-05, avd.1).
Ett bolag, vars verksamhet avser spedition av varor till utlandet, har byggt till övervåningen med ett rum. Genom denna ändring har ytterligare 50 kvm tillkommit på övervåningen och arbetsplatser för tre personer. Enligt bolaget används övervåningen som arkiv/lager. På första planet har alla tillgänglighetskrav tillgodosetts. Enligt KR föreligger inte skäl att åsidosätta kravet på tillgänglighet i bolagets lokaler. KR finner att bn har möjlighet och grund för att förelägga bolaget att hiss eller annan lyftanordning ska installeras. (LR hade annan uppfattning.) Domen har vunnit laga kraft.

Badrum i byggnad utan hiss

I byggnad utan hiss behöver inte badrumsdörrar handikappanpassas. 14 § och 15 § BVF. Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR.
KR Jönköping 2007-07-05 (mål nr 362-07, avd. 2).
En bostadsrättsförening anmälde till byggnadsnämnden utbyte av ytskikt i hygienutrymmen, byte av avloppsstammar och vattenledningar samt byte av utrustning i kök och badrum i flerbostadshus. BN godkände kontrollplan. I planen saknades dock en punkt avseende tillgänglighet till hygienutrymmen. Nämnden angav därför i beslutet hur kontroll av tillgängligheten skulle ske. Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet. Lst och LR delade BN:s uppfattning. KR hänvisar i sin dom till Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad och skriver att stambytena inte kan uppfattas som standardhöjande ändringar av byggnaderna. Åtgärderna får ses som underhåll. Renoveringen i byggnaderna utgör åtgärder som är att anse som sådan ändring av byggnad som avses i 14 § och 15 § BVF. De aktuella badrumsdörrarna omfattas inte av ändringen men får uppfattas indirekt berörda av densamma. Beträffande tillämpning av undantagsregeln i 15 § BVF skriver KR följande. Byggnaderna saknar hissar. Entréer till husen, trapphusen samt lägenheterna är uppenbarligen svårtillgängliga för handikappade. Med hänsyn till ändringarnas omfattning samt byggnadernas standard framstår det enligt KR som uppenbart oskäligt att i samband med byte av ytskikt och utrusning i badrum samtidigt uppställa kravet att dörrarna till badrummen ska breddas med uppgivet syfte att öka tillgängligheten för handikappade. KR upphäver det i kontrollplanen angivna kravet rörande breddning av dörrarna till badrum. Domen har vunnit laga kraft. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Beslut 2009-04-17.

Dom från Regeringsrätten

RÅ 2005 ref. 73 (mål nr 3060-03). Kontorslokaler ansågs inte enligt BVL behöva göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga eftersom den byggnad i vilken de inrymdes var inrättad för verksamhet som innefattade arbete som var så fysiskt krävande att det inte kunde utföras av personer med nedsatt rörelseförmåga. (Se ovan för referat av dom från Kammarrätten i Sundsvall 2003-02-17.) 

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!