Start / Kontakta oss / Frågor och svar / Vem kan svara på vad? / Vad ansvarar byggnadsnämnden för?

Vad ansvarar byggnadsnämnden för?

Byggnadsnämnden prövar ansökningar om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov samt handlägger ärenden om bygganmälan och rivningsanmälan.

Byggnadsnämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen. De ska ta upp frågan om påföljd eller ingripande så snart det finns anledning anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna i plan- och bygglagen eller av någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av bestämmelserna. När någon utan lov utfört en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, ska byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.

Byggnadsnämnden ska lämna råd och upplysningar om bygg- och planfrågor.