Start / ... / Går det att avtala bort skyldigheten att upprätta en energideklaration?

Går det att avtala bort skyldigheten att upprätta en energideklaration?

Den som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.

Det går inte att avtala bort säljarens skyldighet att upprätta en energideklaration eftersom det är en tvingande bestämmelse.

Om inte säljaren har upprättat en energideklaration vid försäljningstidpunkten har köparen, efter att denne anmodat säljaren om att upprätta en energideklaration, rätt att på egen bekostnad låta upprätta en energideklaration inom sex månader efter tillträdet av byggnaden och därefter kräva att säljaren bekostar denna energideklaration. Detta gäller inom 6 månader från det att köparen tillträtt fastigheten.

Om köparen inte utnyttjar sin rätt att få en energideklaration upprättad inom den tiden, har köparen förverkat sin rätt och måste i sin tur upprätta en energideklaration för byggnaden vid en eventuell senare försäljning eller upplåtelse med nyttjanderätt.