Start / Bygga & förvalta / Bygglov och anmälan / Detta gäller för staket, plank och murar

Detta gäller för staket, plank och murar

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.


När bygglov krävs

Plank och murar kräver bygglov. Det finns dock vissa undantag, se nedan. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Det är främst konstruktion och utseende som avgör om en inhägnad är ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten brukar bedömas mer utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Många kommuner har en staket-/plank-/murpolicy där de har bestämt vilka inhägnader som kräver bygglov.

När bygglov inte krävs

Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov.

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från en- och tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.

Om uteplatsen, planket eller muren ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Rättsfall

När det gäller staket, plank och murar finns det tyvärr inte så många vägledande rättsfall:

  • Ett insynsskydd av segelduk är ett plank (KR Stockholm 2010-01-18, mål nr 4081-09, avd. 02)

Vem som avgör om bygglov behövs

Det är byggnadsnämnden som utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande domar ska göra en bedömning om bygglov krävs. Många kommuner har en staket-/plank-/murpolicy där de har bestämt vilka inhägnader som kräver bygglov.

Om du ska bygga ett staket, plank eller mur bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov. Länk till Byggnadsnämnderna i alla Sveriges kommuner finns till höger. Om man bygger utan att ha något bygglov kan man få betala dyra avgifter.