Start / Bygga & förvalta / Bygglov och anmälan / Detta gäller för altaner, uteplatser och uterum

Detta gäller för altaner, uteplatser och uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov.

När bygglov krävs

Altan
En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Det finns inga exakta mått när en altan blir en tillbyggnad, varken när det gäller storlek eller höjd. Regeringsrätten tog 2009/2010 beslut i fyra ärenden som gällde bygglovsplikt för altaner, dessa domar ger en viss vägledning. Regeringsrätten ansåg att om altanen visuellt upplevs som en tillbyggnad och dessutom är en volymökning, det vill säga att det blir ett utrymme under altanen, så är det en tillbyggnad. De altaner som domarna gällde var 21 kvm - 69 kvm stora och hade en höjd på 1,4 m-3 m. Enligt domarna har det ingen betydelse om utrymmet under altanen har väggar eller är öppet eller om man fyller upp det så det inte går att använda. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för mindre tillbyggnader utanför detaljplanelagt område, se nedan.

Inglasat uterum
Inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad. Det finns dock vissa undantag utanför detaljplanelagt område, se nedan.

Mur och plank
Att bygga en mur eller ett plank runt en altan eller uteplats kräver bygglov. Det finns dock vissa undantag för en- och tvåbostadshus, se nedan. Du kan läsa mer om staket, plank och murar på sidan Detta gäller för staket plank och murar.

Marklov
Om man när man bygger en altan eller anlägger en uteplats inom detaljplanerat område, schaktar eller fyller så mycket att man ändrar höjden på marken mycket krävs det marklov.

När bygglov inte krävs


Altan

Om altanen inte är en tillbyggnad kräver den inget bygglov. En sådan altan får byggas var man vill på tomten och ända fram till tomtgräns utan grannars medgivande.

Inglasat uterum
För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en eller flera fristående komplementsbyggnader, så kallade friggebodar. Vilka regler som gäller för friggebodar till exempel på storlek, höjd och placering kan du läsa mer om på sidan Detta gäller för friggebodar. Vill du bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, och det uppfyller kraven för friggebodar så kan man göra det utan bygglov. Men i vissa fall kan det krävas bygglov för att få bygga en friggebod i en värdefull miljö. Det krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken om friggeboden ligger inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inget bygglov för en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller en komplementsbyggnad. En sådan tillbyggnad kan vara ett inglasat uterum. Du får även bygga mindre komplementbyggnader utan bygglov. Det innebär att om du vill bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, som är 15 kvm eller till och med större går det oftast bra utan bygglov. Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet. Ofta har kommunen en policy för hur stor en liten tillbyggnad och ett fristående komplementsbyggnad får vara utan att man söker bygglov. Om tillbyggnaden eller nybyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av grannen, medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga eller inte.

Uteplats, mur och plank
För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att med mur eller plank göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 m².

Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus. Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.

Om den skyddade uteplatsen, skärmtaket, planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs det medgivande av grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga eller inte.

Rättsfall

Sammanfattning av de fyra regeringsrättsdomarna som gällde altaner, se länk till höger

Vem som avgör om bygglov behövs

Det är byggnadsnämnden som utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande rättsfall ska göra en bedömning om bygglov krävs. Många kommuner har en policy där de har bestämt vilka altaner, uteplatser, uterum, murar och plank som kräver bygglov.

Om du ska bygga en altan, uteplats eller ett uterum ska du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där din fastighet ligger för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov. Länk till Byggnadsnämnderna i alla Sveriges kommuner finns till höger.