Start / Bygga & förvalta / Bygga, ändra och underhålla / Inomhusmiljö / Tappvatten

Tappvatten

Stora krav ställs på installationer av tappvatten för att det ska vara hälsosamt och säkert att använda. Här beskrivs några av kraven.


När tappvatten kommer ur kranen förutsätts att det är hälsosamt, säkert och tillräckligt.

  • Hälsosamt innebär att installationerna för tappkallvatten ska vara så placerade och utförda av sådant material att tappkallvattnet uppfyller gällande dricksvattenregler. Hälsosamt innebär också att tappkallvattnet ska vara kallt och tappvarmvattnet ska vara varmt så att man inte får en sådan temperatur i installationerna att bakterier av familjen Legionella trivs och förökar sig. Se även avsnittet Information om Legionella.
  • Säkert innebär att installationerna för tappvatten (alltså både varmt och kallt) är skyddade mot att smutsigt vatten kan strömma baklänges i ledningarna. Ett exempel på skydd är luftgapet som skapas då kranens utlopp löper över tvättställets kant med minst 20 mm. Fler exempel på skydd finns i SS-EN 1717. Säkert innebär också att tappvarmvattnet inte får ha en högre temperatur för personlig hygien än 60°C. Anledningen till detta är risken för skållningsskador.
  • Tillräckligt innebär att när man öppnar kranen får en sådan mängd vatten som kranen är avsedd för, samt att installationerna för varmvatten är utförda så att det går att få ut tappvarmvatten på 50°C.

Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 6.6 innehåller föreskrifter och allmänna råd om tappvatten.